Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

[Konsultacje zakończone] Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko" od dnia 09.10.2023 r. do 29.10.2023 r.

Poniedziałek, 9 października 2023

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.

z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 715/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy Prezydent Miasta Częstochowy zarządził  Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy, które dotyczą projektu pod nazwą: „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.


Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji mieszkańców Częstochowy oraz Subregionu Północnego Województwa Śląskiego dotyczących konsultowanych treści.


Konsultacje będą trwały w terminie od 09.10.2023 r. do 29.10.2023 r.


Uwagi do projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” można zgłaszać elektronicznie poprzez  wypełnienie Formularza zgłaszania uwag stanowiącego załącznik Nr 2  na adres  e-mail: konsultacje@lpw-grupa.pl


bądź też w formie stacjonarnej w dniach:

16.10.2023r. o godz. 17:00-20:00 w Przyrowie, Urząd Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7;


17.10.2023r. o godz. 17.00-20.00, w Kłobucku, Starostwo Powiatowe ul. Skorupki 46A sala 214;


18.10.2023 r. o godz. 17.00-19.00 w Myszkowie, Starostwo Powiatowe przy ul. Pułaskiego 6 pok. nr 19 (sala sesyjna);


20.10.2023 r. o godz. 17.00-19:30 w Częstochowie, Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Śląska 3/5.


Raport z konsultacji znajduje się w załączeniu.

Załączniki:

Powrót