Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Częstochowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.konsultacje.czestochowa.pl/

Data publikacji strony: 2020-08-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-10.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-10.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona http://www.konsultacje.czestochowa.pl/ została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.
Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami: info@czestochowa.um.gov.pl

Strona http://www.konsultacje.czestochowa.pl/ jest stroną informacyjną, zawiera zbiór informacji i narzędzi  dedykowanych procesowi Budżetu Obywatelskiego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie znajdują się elementy  o małym kontraście,
 • brak mapy serwisu.

  Nawigacja

  Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
  Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

  Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
  Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

  Skróty klawiaturowe

  Serwis zawiera skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki).  Aby skorzystać ze skróty klawiszowego naciśnij jednocześnie trzy klawisze: lewy ctrl + lewy alt + znak skrótu

  Dostępne skróty klawiaturowe:

  • ctrl+alt+h: przejście do strony głównej
  • ctrl+alt+k: przejście do kontakt
  • ctrl+alt +t Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego
  • ctrl+alt+w: Powiększenie rozmiaru czcionki
  • ctrl+alt+m: Pomniejszenie rozmiaru czcionki
  • ctrl+alt+d: Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

  • Marta Teper,
  • e-mail: dostepnosc@czestochowa.um.gov.pl
  • Telefon: 34 370 75 94

  Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Procedura

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna


  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Jerzego Waszyngtona. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego, przy wejściu znajduje się stanowisko portierni oraz zamontowana jest winda dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących (winda wyposażona jest w system naprowadzania dźwiękowego). Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Schody w budynku są oznakowane taśmami ostrzegawczymi. Dostęp do Sali Sesyjnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostosowany jest poprzez zamontowanie pochylni. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są również korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w każdej kondygnacji w sektorze B.W budynku znajdują się 4 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony ul. Jerzego Waszyngtona oraz 3 na dziedziniec wewnętrzny.
  Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku, w Informacji Ogólnej (parter) znajduje się pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.
  W holu głównym znajdują się oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille´a (tj. windy, Informacji Ogólnej, Kancelarii, toalety dla osób z niepełnosprawnościami). Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, na stanowisku Informacji Ogólnej (parter, tel. 343707203).

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Jerzego Waszyngtona 5
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Jerzego Waszyngtona.
  Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego, przy wejściu znajduje się stanowisko portierni oraz zamontowana jest winda dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących (winda wyposażona jest w system naprowadzania dźwiękowego). Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Schody w budynku są oznakowane taśmami ostrzegawczymi.
  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy portierni.
  W budynku znajdują się 2 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony ul. Jerzego Waszyngtona oraz 1 na dziedziniec wewnętrzny.
  Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na parterze budynku znajdują się oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille´a (tj. windy, Informacji Ogólnej, toalety dla osób z niepełnosprawnościami). Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na stanowisku Informacji Ogólnej (parter, tel. 343707750) od poniedziałku do piątku w godzinach o 8.00 do 15.00, przy czym we wtorki, obsługa interesantów odbywa się do godz. 17.00.

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Jana III Sobieskiego oraz dwa wejścia/wyjścia: 1 od strony ul. Focha oraz 1 od strony ul. Śląskiej. Wejścia usytuowane są na poziomie wysokiego parteru, do których prowadzą schody. Wejścia nie posiadają wind ani schodów ruchomych, natomiast wejście główne wyposażone jest w schodołaz. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Schodołaz znajduje się również wewnątrz budynku i służy do poruszania się pomiędzy kondygnacjami. Na parterze znajduje się stanowisko portierni. W piwnicy budynku znajduje się również Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy, wejście z pochylnią od strony ul. Focha. Obiekt nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się 4 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony ul. Jana II Sobieskiego, 2 od strony ul. Focha i 1 od strony ul. Śląskiej. Przed wejściem głównym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 45 A
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony Placu Biegańskiego w formie pochylni. Korytarz i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
  W budynku znajdują się 2 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony Placu Biegańskiego oraz 1 od strony ul. Karola Szymanowskiego.
  Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Lokal Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 65
  Do lokalu prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio od strony Alei Najświętszej Maryi Panny w formie pochylni.
  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne jest pomieszczenie główne, w którym pracuje obsługa Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej.
  Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
  Oznaczono wyjście ewakuacyjne od strony Alei Najświętszej Maryi Panny.
  Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
  Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Lokal Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Niepodległości 20/22
  Do lokalu prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio z parkingu przed obiektem.
  Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego i pozbawione jest schodów. Wejście główne do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i pomieszczenia, w których prowadzona jest obsługa interesantów znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek posiada kilka wyjść ewakuacyjnych oznaczonych przez zarządcę budynku.
  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się bezpośrednio przed budynkiem.
  Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Bialskiej 20
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio z chodnika przed obiektem. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego i pozbawione jest schodów. Obiekt nie posiada windy. Pomieszczenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu głównym.
  Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku.
  Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przed budynkiem.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Lokale Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Katedralnej 8 lokal nr: 51
  Do budynku, w którym znajduje się lokal, prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio z oficyny wewnętrznej przed obiektem. Wejście główne jest wyposażone w schody. Obiekt nie posiada windy. Pomieszczenia Zespołu Audytu Wewnętrznego nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek posiada jedno wyjście ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku.
  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przed oficyną.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Lokal Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 24
  Do lokalu prowadzi wejście bezpośrednio od strony ul. Feliksa Nowowiejskiego, na poziomie chodnika zewnętrznego. Korytarz i pomieszczenia Wydziału Polityki Społecznej znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  W lokalu znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku.
  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przed budynkiem.
  Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Lokal Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 26
  Do pomieszczeń budynku prowadzi wejście usytuowane na poziomie chodnika zewnętrznego. Korytarz i pomieszczenia Wydziału Polityki Społecznej znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  W lokalu znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek posiada wyjście ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku.
  Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przed budynkiem.
  Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Lokale Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Legionów 52
  Biuro Inżyniera Ruchu oraz Miejska Pracownia Urbanistyczno –Planistyczna mieszczą się w budynku na 2 piętrze.
  Wejście główne bezpośrednio z parkingu znajduje się od wschodniej strony budynku. Wejście główne wyposażone jest w pochylnię dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ma bezpośredni dostęp do windy.
  Korytarze, dojścia do windy oraz wyjście główne oznakowane są za pomocą ścieżek dotykowych (tj. pasy prowadzące, pola uwagi). Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku.
  Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.
  W budynku znajdują się 4 wyjścia ewakuacyjne: 2 wyjścia na tył budynku, 1 z piwnic na plac parkingowy oraz 1 wyjście główne na plac parkingowy.
  Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Lokal Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 3/5
  Do lokalu prowadzą 3 wejścia: 2 od strony ul. Śląskiej i 1 od strony ul. Juliana Tuwima.
  Wejście od strony ul. Śląskiej wyposażone jest w pochylnię dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  W lokalu znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
  Lokal nie posiada oznaczonej drogi ewakuacyjnej.
  Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Lokal Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Karola Szymanowskiego 1
  Do lokalu prowadzi wejście od strony ul. Karola Szymanowskiego. Wejście usytuowane jest na parterze budynku, na poziomie chodnika zewnętrznego. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest domofon. Korytarz i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w korytarzu, po prawej stronie od wejścia.
  W lokalu znajdują się 2 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony ul. Karola Szymanowskiego oraz 1 na dziedziniec wewnętrzny.
  Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
  Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.