Zasady przeprowadzenia głosowania określa Uchwała Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego, z późn zm.


Głosowanie potrwa od 16 do 25 listopada 2020 r.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować:
 1. W głosowaniu biorą udział mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy, którzy ukończyli 13 lat.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez kartę do głosowania wypełnianą na platformie internetowej do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl, przy użyciu darmowego kodu SMS. Przy użyciu jednego numeru telefonu mogą zagłosować 2 osoby, ponieważ na jeden numer telefonu można uzyskać 2 kody - po jednym dla każdej z 2 osób.
 3. Osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować za pomocą karty papierowej, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Urzędu Miasta Częstochowy. Potrzebę taką należy zgłosić każdorazowo przed rozpoczęciem głosowania.
 4. Zabrania się głosowania w imieniu osób trzecich, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.
 5. Głosujące mieszkanki i mieszkańcy oddają głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.
 6. W przypadku projektów o charakterze dzielnicowym, osoby głosujące mogą oddać swój głos na projekty dotyczące dzielnicy, w której mieszkają.
 7. Wszystkie projekty poddane pod głosowanie znajdują się na platformie www.konsultacje.czestochowa.pl w zakładce "Przeglądaj zadania".
 8. Głosowanie polega na przydzieleniu danej liczby punktów projektom zadań, przy czym do dyspozycji głosujących jest 10 punktów dla projektów zadań o charakterze ogólnomiejskim i 10 punktów dla projektów zadań o charakterze dzielnicowym.
 9. Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.
 10. Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w karcie do głosowania w aplikacji internetowej do głosowania.
 11. Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, skontaktuj się z Administratorem internetowej platformy do głosowania: 34 370 74 97.