Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Regulamin Platformy Internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy


I. Informacje ogólne

1. Platforma Internetowa www.konsultacje.czestochowa.pl służy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, w tym zgłaszania projektów i głosowania na nie poprzez sieć Internet.
2. Warunkiem korzystania z Platformy www.konsultacje.czestochowa.pl jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin określa zasady działania Platformy dostępnej pod adresem www.konsultacje.czestochowa.pl oraz świadczenia i korzystania z usług na tej Platformie.
5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
6. Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego określa Uchwała Rady Miasta oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta dostępne na Platformie w zakładce Wszystko o budżecie/Do pobrania.

II. Terminologia

W niniejszym Regulaminie Platformy www.konsultacje.czestochowa.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1. Platforma – Platforma Internetowa do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy dostępna pod adresem www.konsultacje.czestochowa.pl oraz jej podstrony.
2. Użytkownik – osoba, która korzysta z Platformy.
3. Konto – konto założone przez Użytkownika na Platformie umożliwiające korzystanie z określonych funkcjonalności Platformy.
4. Projekt – publikowany na łamach Platformy projekt zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Częstochowy.
5. Usługodawca/Operator – Gmina Miasto Częstochowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13.
6. Dostawca Platformy – MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy, przetwarzanych w związku ze złożeniem projektu zadania do realizacji w budżecie obywatelskim miasta Częstochowy oraz/lub głosowaniem na projekty zadań do realizacji w budżecie obywatelskim jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email info@czestochowa.um.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP (adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym Użytkownicy Platformy mogą się skontaktować poprzez adres email iod@czestochowa.um.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe Użytkowników Platformy przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego oraz w celu przeprowadzenia procedury związanej z głosowaniem na zadania do budżetu obywatelskiego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego.
4. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników, zabezpiecza dane osobowe stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
5. Szczegółowe informacje, które Administrator danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.

IV. Zakres świadczonych usług


Zakres świadczonych usług obejmuje:
a) zgłaszanie Projektu/Projektów. Ta czynność wymaga od Użytkownika założenia Konta.
b) przeglądanie przez Użytkownika Projektów. Ta czynność nie wymaga od Użytkownika założenia Konta.
c) głosowanie na Projekty. Ta czynność nie wymaga od Użytkownika założenia Konta.

V. Zgłaszanie Projektów

1. Zgłoszenie pierwszego Projektu wymaga założenia konta na Platformie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.konsultacje.czestochowa.pl/rejestracja;
2. Podczas zakładania konta Użytkownik jest informowany klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO;
3. Użytkownik, korzystając ze swojego Konta może: dodawać nowe Projekty, zapisywać i edytować swoje Projekty, wysyłać Projekty do rozpatrzenia, poprawiać Projekty, które zostały zwrócone do poprawy w trakcie procedowania w Budżecie Obywatelskim.
4. Użytkownik chcący zgłosić kolejny Projekt, loguje się na swoje Konto pod adresem  www.konsultacje.czestochowa.pl/panel/ i z jego poziomu dodaje nowy Projekt.
5. Do założenia Konta na  Platformie nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (niezbędnego do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
6. Wszystkie przekazane przez Użytkowników do publikacji materiały (np. załączniki lub materiały graficzne) stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się na publikację materiałów na Platformie.
7. Użytkownik oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Usługodawcy lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie Platformy z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją materiałów na Platformie Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Usługodawca lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie Platformy poniósł.
8. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wszelkich opublikowanych przez niego na Platformie materiałów dla celów realizacji budżetu obywatelskiego.

VI. Zasady korzystania z Platformy

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach określonych w przepisach prawa dot. Budżetu Obywatelskiego Częstochowy dostępnych w zakładce Wszystko o budżecie/Do pobrania.
2. Podczas korzystania z usług udostępnianych na Platformie, Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawdą.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia Platformy. Umieszczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, nie zakłócając jej działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jej pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
5. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Platformy jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje Usługodawcy.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Platformy.
7. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z Platformy w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający niniejszy Regulamin, Usługodawca ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

VII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca jak i Dostawca Platformy zastrzegają sobie możliwość do wyłączenia Platformy z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności Platformy będą możliwe do przewidzenia, Usługodawca opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Usługodawca jak i Dostawca Platformy nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody które są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich, jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem Platformy.
3. Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Platformy oraz nieprawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkownika.
4. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
5. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu.

VIII. Zgłoszenia

1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem Platformy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@budzet-obywatelski.org.
2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji oraz dokładny opis zgłoszenia.
3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

IX. Prawa autorskie i licencje

1. Platforma, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231) i przysługują MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
2. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części, jak i w całości Platformy oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy Platformy jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

X.  Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.
3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie zawsze będą publikowane na tej stronie.
4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji aktualizacji Regulaminu.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i inne obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji: 09.05.2022