Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

[Zakończone konsultacje] Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących komunikacji zeroemisyjnej od dnia 12 maja 2023 r. do dnia 2 czerwca 2023 r.

Środa, 10 maja 2023

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1083 z późn. zm.) ogłasza się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. ,,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Częstochowie autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu”. AKTUALIZACJA.
Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod adresem: 42-202 Częstochowa, ul. Legionów 52, pok. 113 (Sala ITS)
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli Urzędu Miasta Częstochowy.

Uwagi i wnioski należy składać poprzez wypełnienie znajdującego się poniżej formularza opinii, w terminie od dnia 12 maja 2023 r. do dnia 2 czerwca 2023 r.

drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: imik@czestochowa.um.gov.pl 
wpisując w tytule wiadomości "Konsultacje AKK", 
drogą korespondencyjną na adres: 
42-202 Częstochowa, ul. Legionów 52,
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli Urzędu Miasta Częstochowy
bezpośrednio do protokołu pod adresem: 
42-202 Częstochowa, ul. Legionów 52, pok. 113 (Sala ITS) 


Uwagi i wnioski złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Załączniki:

Powrót