Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 341

341. Środa z seniorem w Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów


Lokalizacja

ul. Kontkiewicza 2

Skrócony opis

Zadanie polega na zorganizowaniu cotygodniowych zajęć aktywizujących dla 30 seniorów z dzielnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2

Opis zadania

Zadanie polega na zorganizowaniu cotygodniowych zajęć aktywizujących dla 30 seniorów z dzielnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2. Obiekt ten dysponuje odpowiednią salą widowiskową z osobnym wejściem z zewnątrz, z toaletą, szatnią, co jest wygodne zarówno dla organizatorów zajęć, jak i dla placówki. Poza tym do dyspozycji uczestników byłby ogród, w którym będzie możliwość przeprowadzania zajęć plenerowych. Przewiduje się prowadzenie zajęć raz w tygodniu po 2 godziny. Oprócz zajęć tematycznych, spotkań okolicznościowych, wspólnego grillowania, zajęć muzycznych, plastycznych, z obsługi komputera i Internetu, planowane są rekreacyjne formy typu: gra w bule, kręgle, Nordic Walking itp. Poza tym będą zorganizowane 4 jednodniowe wycieczki.  W celu wsparcia seniorów zostaną tez zaproszeni specjaliści (psycholog, prawnik itp.), którzy pomogą rozwiązać trudne sytuacje uczestników zadania. Zakłada się organizację 40 dwugodzinnych spotkań (od lutego do grudnia) w godzinach popołudniowych oraz 4 wycieczek poza miasto. DPS nieodpłatnie użyczy wynajmu pomieszczeń i ogrodu do prowadzenia zajęć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Promocja zadania1 000 zł
2Zatrudnienie animatora (80 godzin x 70 zł)5 600 zł
3Artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe w celu przygotowania bufetu kawowego4 000 zł
4Materiały do zajęć10 000 zł
5Spotkania ze specjalistami5 000 zł
6Organizacja wycieczek (autokar, ubezpieczenie, bilety wstępu, przewodnik, obsługa techniczna, obiad, woda mineralna itp.)20 000 zł
Łącznie: 45 600 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł

Ocena pozytywna Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator będzie zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Środa z seniorem w Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.