Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 15

15. MARSZOBIEG 31JP2 Alejami Najświętszej Maryi Panny


Lokalizacja

Aleje Najświętszej Maryi Panny, błonia jasnogórskie, plac Ignacego Daszyńskiego

Skrócony opis

Rok 2020 to 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły, Jana Pawła II
Honorowego Obywatela Częstochowy,
więc może w końcu uda się doprowadzić „Marszobieg 31JP2" do realizacji w roku 2021.

Na czas zarazy 2020 jest wersja "Marszobieg 31JP2 Spacerkiem"  dla Rodziców z Dziećmi.

Oczekuję zorganizowania przez MOSiR imprezy biegowej zarówno dla wytrawnych biegaczy
jak i dla zwykłych Rodziców z Dziećmi

Opis zadania

"MARSZOBIEG 31JP2 Alejami Najświętszej Maryi Panny"

Spod szczytu Jasnej Góry do pomnika Jana Pawła II na Placu Ignacego Daszyńskiego
i z powrotem jest około 4 km co przy 8 pętlach da 31 km
(31ooo dni żył Karol Wojtyła, Papież Jan Paweł II).

START : Błonia Jasnogórskie (jak na poprzednich Biegach Papieskich)
Biegacze przebiegną dystans 31 km pokonując 8 pętli

  a w tym czasie
Rodzice z Dziećmi oraz inni Zainteresowani spacerkiem pokonają 1 pętlę.

PÓŁMETEK - pomnik Jana Pawła II na Placu Ignacego Daszyńskiego
Rodzice z Dziećmi oraz Zainteresowani mogą zapalić znicz lub złożyć kwiatki.

META dla Biegaczy - jak wypadnie z obliczenia

META Spacerku pod Szczytem - Dzieci dostają upominki związane ze Świętym Janem Pawłem II
          Honorowym Obywatelem Częstochowy.
          Po zakończeniu Spaceru dla Dzieci mogą być zorganizowane Konkursy i dodatkowe atrakcje.

W Roku Jubileuszu 100 lecia Urodzin Karola Wojtyły - Jana Pawła II
na czas zarazy proponujemy wersję dostosowaną do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Na Placu Ignacego Daszyńskiego pod pomnikiem Jana Pawła II jest już informacja o indywidualnym pokonywaniu Spacerkiem trasy Marszobiegu 31JP2 w 8 etapach realizowanych w terminach dostosowanych do możliwości startujących ( zwracamy się szczególnie do Rodzin z Dziećmi).

2.04.2017 Abp Senior pobłogosławił grupę na I etap (zdjęcia).

Podsumowanie za sierpień i wrzesień w czasie Dni Papieskich
w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.
Podsumowanie Edycji 2020 w grudniu tamże.

Od 15 maja 2005 roku( I Sztafeta JPII-5x31m) grupą rodzinną, bez dotacji przeprowadziliśmy na 72 imprezach (przedszkola, szkoły, parafie, festyny) biegi (oprócz sztafety, 310m, 5x6200m, 31m, 5x31m)
w których uczestniczyło prawie 5 tysięcy osób w różnym wieku i o różnej kondycji fizycznej.

Od 2008 roku Sztafetę JPII-5x31m przeprowadzamy na Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży organizowanej przez Stowarzyszenie PARAFIADA (www.parafiada.pl).
Nasze zaangażowanie zaowocowało podziękowaniami na 25 i 30 parafiadach co utwierdza nas w słuszności realizacji Idei uczczenia Pamieci Jana Pawła II na sportowo.

Na czas zarazy
proponujemy wspólnie z Akcja Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej
projekt TOR 31JP2
(patrz www.31jp2.pl, www.dziadegtadeg.pl i na Fb)
polegający na indywidualnym pokonywaniu toru 6mx5 w kształcie pięciokąta
zgodnie z obowiązującymi warunkami epidemiologicznymi i innymi przepisami obowiązującymi
na terenie na którym wytyczony jest TOR 31JP2.
Ilość pokonanych okrążeń dowolna (do 104 bo tyle było podróży papieskich)
TOR 31JP2 jest już dostępny ( patrz j.w.) w następujących lokalizacjach :
SM Północ : przy Kościele Parafii NMP Częstochowskiej (kostka brukowa) (www.nmp.com.pl)
                   Bacewicz 4 za boiskiem piłkarskim (trawiasty) - pomiaru czasu (tel.530-241-340)
                   Starzyńskiego 11 wokół pomnika Patrona Parafii św. Maksymiliana (brukowy)
Muzeum Monet i Medali ul. Jagiellońska 67/71 (brukowy) (www.jp2muzeum.pl)
Park Miniatur Sakralnych na Złotej Górze - wokół pomnika Jana Pawła II (szutrowy)
Plac Ignacego Daszyńskiego przed Kosciołem św. Zygmunta (brukowy)
i inne w wytyczaniu.

Zgłoszenia do PROJEKTU TOR31JP2 przyjmuje Tadeusz Głomb tel.: 530-241-340
Podsumowanie jak Marszobieg 31JP2 Spacerkiem.

Uwieńczeniem realizacji tych projektów powinno być :
- wprowadzenie dystansu 31JP2 - 31m na lekcje WF,
- doprowadzenie Biegu 31JP2 - 31 km na najbliższą olimpiadę.

Tadeusz Głomb, dnia 10 sierpnia roku zarazy C-19

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wg MOSiR

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

wg MOSiR

szacunkowy koszt organizacji na podstawie kosztorysu podobnych biegów ulicznych (w tym reorganizacja ruchu około 150 000PLN)

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
MARSZOBIEG 31JP2 Alejami Najświętszej Maryi Panny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.