Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 304

304. Rozbudowa i renowacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 37 w Częstochowie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 37
Ul. Wielkoborska 54
Częstochowa

Skrócony opis

Rozbudowa istniejącego placu zabaw, wyposażenie go w dodatkowe urządzenia w postaci linowego placu zabaw - Linarium  oraz wymiana nawierzchni na bezpieczną tzw. gumowa.

Opis zadania

W 2009 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 powstał plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią pisakową . Dzielnica oraz Szkoła bardzo rozwinęły się, jest coraz więcej mieszkańców a co za tym idzie coraz więcej dzieci.  Plac zabaw wymaga renowacji, a także rozbudowy aby był bezpieczny i mógł służyć rozwojowy ruchowemu, a także społecznemu dzieci. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu jest bardzo ważny dla dzieci ,a spotkania na placu zabaw sprawiają ze dzieci lepiej się poznają i budują relacje.
Plac zabaw miałby być odnowiony, wymienione zniszczone elementy , a także wyposażony w dodatkowe, nowe urządzenia w postaci Linarium - linowego placu zabaw.  Dzieci uwielbiają się wspinać  czy wchodzić na ścianki wspinaczkowe, plac zabaw w postaci Linarium dawałby im tę możliwość. Linowe place zabaw zaspokajają dziecięca ciekawości , rozwijają kreatywność i wyobraźnię oraz zachęcają do pokonywania nowych wyzwań .  Taki plac zabaw będzie atrakcyjny dla dzieci z  całej dzielnicy w której bardzo rozwija się budownictwo mieszkaniowe i rośnie liczba rodzin małymi dziećmi. Dodatkowo plac miałby być wyposażony w podwójną huśtawkę wagową i równoważnię na sprężynach.
Wymiany wymaga także nawierzchnia - teraz jest pisakowa . Powierzchnia piaskowa jest problematyczna pod względem higienicznym , piasek roznosi się po całym boisku, a w czasie deszczu na placu zabaw robi się błoto. Wykonana nawierzchnia  tzw, gumowa będzie dużo łatwiejsza w pielęgnacji terenu i utrzymaniu czystości a także bardziej bezpieczna dla dzieci . Nawierzchnia "gumowa" nie wymaga wymiany tj. piasek .
Renowacja oraz rozbudowa placu zabaw przy Szkole jest ważna dla mieszkańców dzielnicy, umożliwi spotkania rodzin z dziećmi oraz integracje mieszkańców dzielnicy. W okolicy bardzo brakuje takiego miejsca.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Rozbudowa i renowacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 37 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.