Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 341

341. Rewitalizacja parku na Parkitce 2.0 - doposażenie parku w leżaki, piłkarzyki, szachy, fontanna, nowe drzewa oraz odmalowanie domku


Lokalizacja

Skrzyżowanie ul. Okulickiego i Bialskiej - Park na Parkitce.

Skrócony opis

Zadanie ma na celu uzupełnienie małej architektury w nowo wyremontowanym parku na Parkitce. Proponuję postawienie dodatkowych leżaków, w miejsce już stojących oraz przy boisku do siatkówki. Dodatkowo, aby część z nich była dwuosobowa (tzw. leżaki miłości). Przy placu zabaw proponuję postawienie piłkarzyków i stołu do szachów. Pomalowanie domku wspinaczkowego. Renowacja fontanny. Nowe drzewa.

Opis zadania

Zadanie ma na celu uzupełnienie małej architektury w nowo wyremontowanym parku na Parkitce. Niestety wciąż brakuje elementów małej architektury, które pozwolą na korzystanie w pełni z uroków tego miejsca. Postawione leżaki cieszą się bardzo dużą popularnością. Tym samym proponuję postawienie 5 dodatkowych leżaków, w miejsce już stojących oraz przy boisku do siatkówki plażowej. Dodatkowo, aby dwie sztuki z nich była dwuosobowa (tzw. leżaki miłości). Przy placu zabaw proponuję postawienie piłkarzyków i stołu do szachów - na wzór tych stojących w dzielnicy Północ. Świeżo wybudowana część parku mocno odstaje od postawionego domku wspinaczkowego. Zadanie zakłada dodatkowo pomalowanie drewnianych części zielonego domku wspinaczkowego (znajdującego się na południe od nowo budowanej wieży). Dość małym kosztem zyskałby on nowy blask i nie odstawał tak bardzo od świeżo postawionej części parku. Ostatnim zadaniem jest renowacja fontanny znajdującej się przy pasażu Stasieckiego. Nie chodzi tutaj o wymianę całej fontanny, lecz jej oczyszczenie. Wymianę elementów tryskających, uzupełnienie kostki brukowej wokół niej. Chodzi o zmianę jej charakteru, który obecnie stawia na poidełko dla ptaków. Cześć drzew w parku już ze starości uschło, czas uzupełnić je o nowe nasadzenia (3 sztuki).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Stół do gry wszachy19 200 zł
2Stół do gry w piłkarzyki 19 200 zł
3Leżak miejski (5 sztuk)15 000 zł
4Leżak miejski dwuosobowy (2 sztuk)9 000 zł
5Odmalowanie domku 2 600 zł
6Renowacja fontanny 37 000 zł
7Uzupełnienie drzewostanu8 000 zł
Łącznie: 110 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

6000

Zmiana kosztu realizacji wynika z zmian cen spowodowanych w roku 2022.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Rewitalizacja parku na Parkitce 2.0 - doposażenie parku w leżaki, piłkarzyki, szachy, fontanna, nowe drzewa oraz odmalowanie domku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.