Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 367

367. Szkoła z kulturą - usłyszmy się, zobaczmy się w SP 29!


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
ul. św. Rocha 221
42-221 Częstochowa

Skrócony opis

Celem projektu jest utworzenie dzielnicowego centrum kreatywnej integracji mieszkańców Grabówki w SP 29. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt umożliwiający przygotowanie spektakli teatralnych i innych występów scenicznych. Usytuowanie centrum integracji pozwoli na dostęp do niego również osób niepełnosprawnych, co również przyczyni się do walki z wykluczeniem społecznym poprzez kulturę i sztukę.

Opis zadania

Celem zadania jest popularyzacja kultury i sztuki, co bezpośrednio przełoży się na kreatywną aktywizację społeczności dzielnicy Grabówka. Realizacja projektu wpłynie na uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego, jak również integrację jego uczestników. Przyczyni się także do skutecznej walki z wykluczeniem społecznym. Poprzez sztukę nawet osoby o trudnościach dotyczących relacji interpersonalnych i problemach związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną będą mogły wykazać się swoimi umiejętnościami i wzmocnić pewność siebie oraz wiarę we własne możliwości. W ramach zadania zakupiona zostanie m.in. scena oraz nowoczesny sprzęt nagłaśniający wraz z oświetleniem, a także monitor interaktywny, który będzie wykorzystywany do organizacji wydarzeń skierowanych nie tylko do uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie, ale także mieszkańców dzielnicy Grabówka: młodzieży, dorosłych, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami - w myśl zasady ogólnodostępności. Dzięki realizacji tego zadania, wydarzenia artystyczne i kulturalne organizowane na terenie SP 29 będą odbywać się w znacznie lepszych warunkach, zapewniających dobry odbiór dźwięku. W ten sposób przyciągną też więcej osób i będą sprzyjały integracji z lokalnym środowiskiem mieszkańców. Po trudnym czasie pandemii i izolacji społecznej projekt idealnie wpisuje się w potrzebę odbudowy życia społeczno-kulturalnego zacieśniającego więzi społeczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1System nagłośnienia estradowego – aktywny mobilny9 800 zł
2Zestaw mikrofonów bezprzewodowych dynamicznych do ręki7 500 zł
3Zestaw mikrofonów bezprzewodowych nagłownych6 200 zł
4System nagłośnienia estradowego – pasywny instalacyjny9 990 zł
5Centrala nagłośnieniowa z elektroniką sterującą i odtwarzaczem8 000 zł
6Zestaw statywów mikrofonowych i głośnikowych3 500 zł
7Scena estradowa podesty9 980 zł
8Dodatkowe wyposażenie sceny estradowej9 950 zł
9Trawersy oświetleniowe mobilne8 500 zł
10Zestaw oświetlenia scenicznego instalacyjnego9 500 zł
11Zestaw oświetlenia efektowego LED8 400 zł
12Laptop do obsługi programów muzycznych i oświetleniowych7 500 zł
13Urządzenie wielofunkcyjne drukujące9 900 zł
14Monitor interaktywny 75”9 000 zł
15Statyw mobilny monitora interaktywnego4 000 zł
Łącznie: 121 720 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Szkoła z kulturą - usłyszmy się, zobaczmy się w SP 29!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.