Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 553

553. Plac zabaw i gier dla dzieci i młodzieży przy SP12


Lokalizacja

Częstochowa, ul. Warszawska 31

Skrócony opis

Place zabaw cieszą się ogromną popularnością. Od lat, niezmiennie każde dziecko uwielbia tą formę rozrywki na świeżym powietrzu. W dzielnic brakuje takiego miejsca do zabawy, a dzieci nie mają się gdzie bawić.  Celem jest umożliwienie spędzania czasu najmłodszych na placu zabaw wspólnie z rówieśnikami oraz miejsce dla rodziców.

Opis zadania

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego Miasta Częstochowa powstał projekt pt. "Plac zabaw i gier  dla dzieci i młodzieży przy  SP12 " dla dzieci w różnym wieku oraz miejsce dla rodziców. W ramach powyższego projektu przewiduje się oczyszczenie i przygotowanie bezpiecznego podłoża, wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia; ławki i kosze na śmieci, meble ogrodowe. Plac zabaw zakładać będzie zakup i montaż urządzeń służących nie tylko zabawie ale również poprawie kondycji fizycznej dzieci. Dodatkowym elementem projektu będzie zakup mebli eventowych do strefy chill out sąsiadującej z placem zabaw tak aby rodzice, których dzieci bawią się na placu mogli w tym czasie się zrelaksować. W ramach projektu oprócz stworzenia wielofunkcyjnego placu zabaw przewiduję się zakup elementów małej architektury takich jak: leżaki, ławeczki, kosze na śmieci,  meble do użytku zewnętrznego. Plac zabaw zlokalizowany zostanie na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie. Wraz z już istniejącym Boiskiem wielofunkcyjnym stanie się sercem sportu i rekreacji dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Stare Miasto. Będzie ono również miało zabudowę dostępną dla osób z niepełnosprawnością.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Dokumentacja projektowa placu zabaw 1 szt. 10 000 zł
2Stół do gry w ping-ponga13 500 zł
3Stół do gry w szachy 19 500 zł
4Kosz na śmieci2 500 zł
5Leżak miejski (zakup + montaż)10 000 zł
6Drzewo iglaste (zakup i posadzenie) szt 102 000 zł
7Wielofunkcyjne urządzenie zabawowe120 000 zł
8Orbitrek/biegacz – urządzenie dwustanowiskowe17 000 zł
9Huśtawka podwójna 7 000 zł
10karuzela11 500 zł
11wieża ze zjeżdżalnią17 000 zł
Łącznie: 230 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2000

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Plac zabaw i gier dla dzieci i młodzieży przy SP12

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.