Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 556

556. Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. S.Żeromskiego w Częstochowie osobom ze szczególnymi potrzebami


Lokalizacja

42-280 Częstochow, ul. Szamotowa 8

Skrócony opis

Budynek szkoły powinien służyć wszystkim mieszkańcom miasta i dzielnicy dlatego należy zadbać o jego dostępność dla osób niepełnosprawnych. Podstawowymi barierami do pokonania, których dostosowanie umożliwi szeroki dostęp do budynku są wejście do szkoły, sekretariat, który jest miejscem załatwiania większości spraw, toaleta, która wymaga wyposażenia w odpowiedni sprzęt specjalistyczny.

Opis zadania

Spełnienie wymagań postawionych w ustawie będzie, w przypadku Szkoły Podstawowej nr 46, polegać na dostosowaniu wejścia do budynku, które powinno otrzymać sygnalizację dźwiękową zamontowaną przy drzwiach ew. domofonu, musi nastąpić montaż światła uruchamianego fotokomórką, zamontowanie podjazdu tj. rampy aluminiowej z poręczą na schodach, które mieszczą się tuż za drzwiami wejściowymi do budynku. Możliwość skorzystania z toalety przez osobę niepełnosprawną umożliwi zamontowanie podobnego podjazdu na schodach biegnących do pomieszczenia toalety. Wejście do pomieszczenia powinno otrzymać stolarkę drzwiową przyjazną osobie niepełnosprawnej, podobne drzwi należy zamontować w kabinie. Istniejące pomieszczenie przyszłej kabiny należy wyremontować z zainstalowaniem specjalistycznej armatury niezbędnej do obsługi wymienionych osób. Wejście do sekretariatu szkoły wymaga również montażu drzwi przyjaznych osobie niepełnosprawnej. W pomieszczeniu sekretariatu należy przeprowadzić niezbędne prace remontowe, które umożliwią sprawne poruszanie się i załatwienie sprawy; prace powinny polegać min. na wymianie podłoża, biurka, oświetlenia. Przed pomieszczeniem sekretariatu należy zamontować ławkę z siedziskami i blatem do ewentualnego wypełnienia dokumentów. Przed pochylniami należy umieścić na podłożu maty  antypoślizgowe i taśmy ostrzegające. Wymienione pomieszczenia powinny otrzymać odpowiednie oświetlenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Podjazd, rampa aluminiowa z poręczą - 2 sztuki14 000 zł
2Drzwi wewnętrzne dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne - 3 sztuki 10 000 zł
3Remont kabiny toalety przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej z zainstalowaniem specjalistycznej armatury25 000 zł
4Dostosowanie pomieszczenia sekretariatu szkoły15 000 zł
5Ławka z siedziskami i blatem do zainstalowania przy sekretariacie3 000 zł
6sygnalizator dźwiękowy lub domofon, oświetlenie, maty antypoślizgowe i listwy ostrzegające3 000 zł
Łącznie: 70 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. S.Żeromskiego w Częstochowie osobom ze szczególnymi potrzebami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.