Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 417

417. Boisko dla uczniów SP15 i nie tylko


Lokalizacja

ulica Wirażowa 8, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie - Brzezinach. Od wielu lat staramy się o budowę boiska dla uczniów i całej społeczności szkolnej. Na dzień dzisiejszy uczniowie mają do dyspozycji klepisko a nie boisko, aby zagrać w piłkę nożną korzystają z oddalonego o 6 km boiska w Hucie Starej. Jako dorośli musimy to zmienić!!!

Opis zadania

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 15 wynika z potrzeby mieszkańców zarówno dzielnicy Błeszno jak i dzielnic południowych miasta Częstochowy i ma on ogromne znaczenie. Szkoła jest centrum kulturalno – sportowym dzielnicy. W takiej części miasta jak nasza, w terenie niemalże wiejskim, szkoła pełni również funkcje publiczne, społecznokulturalne, rekreacyjne i sportowe. Do szkoły uczęszczają uczniowie z dzielnicy, a popołudniami odbywają się spotkania mieszkańców, Koła Gospodyń Wiejskich,Towarzystwa Przyjaciół Brzezin oraz treningi piłki siatkowej i nożnej naszych uczniów, ich rodziców, nauczycieli i absolwentów szkoły. Aktywne spędzanie czasu w formie treningów gier zespołowych sprawia, że mieszkańcy dzielnicy integrują się ze sobą, ze szkołą i zdrowo zapełniają swój czas wolny. Dla absolwentów szkoły i uczniów, jest to jedyna alternatywa w tej części miasta, ponieważ w dzielnicach południowym Częstochowy, a tym bardziej na położonej na obrzeżach miasta dzielnicy Brzeziny, nie ma innego tego typu obiektów sportowych. Aktywizacja poprzez sport byłaby działalnością profilaktyczną,
przeciwdziałającą zagrożeniom społecznym. Naszym celem jest zaktywizować dzielnicę, zintegrować mieszkańców poprzez sport i inne działania na terenie szkoły. Szkoła jest utożsamiana z ośrodkiem kultury i alternatywą dla młodych ludzi, którzy powinni związać się ze swoją dzielnicą, a nie opuszczać rodzimą część miasta, a w dalszej perspektywie swój kraj. Jeżeli, jak twierdzą mieszkańcy dzielnicy, przywiążemy młodych ludzi do naszej dzielnicy, naszego miasta, pozostaną tu i tutaj założą rodziny, a następnie poślą dzieci do naszej szkoły, znajdą pracę w naszym mieście i tutaj będą płacić podatki. Boisko, przynajmniej w sezonie letnim da tej młodzieży namiastkę wzorcowych warunków do uprawiania sportu. Nasze boisko będzie czynne do późnych godzin popołudniowych lub nocnych podobnie jak inne tego typu obiekty w mieście. Można będzie je udostępniać klubom sportowym i osobom prywatnym z południowych dzielnic Częstochowy. Poza tym, boisko otwarte do późnych godzin uczyniłoby tę część miasta tak samo atrakcyjną, jak dzielnice północne Częstochowy. Poza tym OSP potrzebuje już teraz boiska do szkolenia kadry pożarniczej i związaną z tym realizacją innowacji pedagogicznych. Podstawowe korzyści wynikające z budowy przy naszej szkole boiska to:
- umożliwienie spędzenia w aktywny sposób wolnego czasu zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym mieszkańcom dzielnicy Brzeziny i południowych dzielnic Częstochowy.
- integracja oraz aktywizacja społeczna mieszkańców miasta nakierunkowana na propagowanie zdrowego stylu życia.
- rozwijanie sprawności ruchowej mieszkańców miasta;
- propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia;
- wzrost miejsc służących rekreacji ruchowej;
- zwiększenie oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej dla mieszkańców dzielnic południowych miasta Częstochowy, także dla osób niepełnosprawnych;
- poprawa kondycji i stanu zdrowia korzystających z obiektów sportowych;
- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie imprez sportowych;
- integracja młodzieży i osób dorosłych biorących udział w ogólnodostępnych zajęciach rekreacyjnych;
- poprawa warunków życia mieszkańców miasta;
- rozwój działalności profilaktycznej, przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym;
- przestrzeganie przepisów, regulaminów i norm społecznych;
- podniesienie atrakcyjności przestrzeni południowych dzielnic Częstochowy.
- rozszerzenie oferty szkoły

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego450 000 zł
2budowa oświetlenia100 000 zł
3budowa małej architektury - ławki i kosze20 000 zł
4budowa piłkochwytów30 000 zł
Łącznie: 600 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Boisko dla uczniów SP15 i nie tylko

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.