Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 603

603. Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej od przystanku autobusowego i zjazdu przy nr 77 do nieruchomości przy nr 63


Lokalizacja

Droga wojewódzka nr 483 - ul. Kisielewskiego w Częstochowie

Skrócony opis

Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej od przystanku autobusowego i zjazdu przy nr 77  do nieruchomości przy nr 63, to kolejny etap inwestycji budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej, który zapewni bezpieczne dojście do szkoły SP 30, przystanku autobusowego przy nr 77 i do centralnej części Kiedrzyna oraz do Centrum Handlowego M1.

Opis zadania

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych mieszkających przy drodze wojewódzkiej nr 483 - ul. Kisielewskiego w Częstochowie. W związku ze wzmożonym ruchem kołowym na ul. Kisielewskiego, budowa chodnika o szerokości 1,5m odsuniętego od jezdni, ma na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Ulica Kisielewskiego posiada chodnik po stronie zachodniej jedynie od skrzyżowania z ul. Ludową do przystanku autobusowego przy nr 77.

Dzięki determinacji mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn w poprzednich edycjach BO wykonano budowę chodnika od nr 99 do przystanku autobusowego przy nr 77.
Ulica Kisielewskiego po stronie zachodniej nie posiada chodnika na całej długości ani nawet bezpiecznego pobocza dla ruchu pieszych. Jedyne przejście dla pieszych na ul. Kisielewskiego jest na skrzyżowaniu z ul. Ludową oddalone od szkoły około 200m oraz przy Centrum Handlowym M1. Dzieci z południowej części dzielnicy przy ul. Kisielewskiego od strony zachodniej nie mają możliwości bezpiecznego dotarcia do szkoły. Pokonanie tej drogi, wymaga dwa razy przejść przez ulicę stanowiącą element drogi kategorii wojewódzkiej! Inwestycja ta dodatkowo ułatwi bezpieczne dojście do przystanku autobusowego mieszczącego się przy nieruchomości nr 77 oraz do centralnej części dzielnicy. Wnioskowany chodnik ułatwił by dodatkowo wszystkim mieszkańcom dzielnicy bezpieczne dotarcie do Centrum Handlowym M1 oraz do przystanków autobusowych czy tramwajowych w dzielnicy Tysiąclecie.

Wniosek ten jest to kolejny etap inwestycji - Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej w kierunku skrzyżowania z ul. Dmowskiego przy Centrum Handlowym M1. Dzięki budowie chodnika, dzieci mieszkające przy tej ulicy, będą mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły bez konieczności przechodzenia przez jezdnię, a pozostali mieszkańcy dzielnicy będą mogli bezpiecznie dotrzeć do centralnej części dzielnicy lub w kierunku dzielnicy Tysiąclecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Długość chodnika 90mb x szerokość chodnika 1,5m = Powierzchnia 135m2 x Koszt budowy chodnika z krawężnikiem 380 zł/m2 = 51.300 zł.51 300 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Miejski Zarząd Dróg

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej od przystanku autobusowego i zjazdu przy nr 77 do nieruchomości przy nr 63

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.