Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 742

742. Warsztaty efektywnego uczenia się


Lokalizacja

Ludowa 58

Skrócony opis

Przeprowadzenie 4 (max. liczba) 60 minutowych warsztatów efektywnego uczenia się, skierowanych do częstochowskich dzieci w wieku 8-15 lat. Spotkania pozwolą uczestnikom na odkrycie przyjemności z uczenia się, budowanie pewności siebie oraz rozwój społeczny poprzez integrację z innymi dziećmi. "Jeśli wiedza to moc, zdolność (skutecznego) uczenia się jest supermocą". Jim Kwik

Opis zadania

Zajęcia odbywać się będą popołudniami, raz w tygodniu, w grupach do 12 osób, na terenie szkół (z jednej szkoły max 12 osób) i  in. placówek op. - wych. Dzieci w formie zabawy poznają i przećwiczą 3 podstawowe mnemotechniki, które wykonywane systematycznie mogą przyczynić się do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami szkolnymi. O uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Uzasadnienie:
- Umiejętność uczenia się 1 z 8 kompetencji kluczowych. Projekt wspiera kompetencje przyszłości.
(Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie).

- Niskie poczucie sprawczości w zakresie umiejętności uczenia się. Wyniki badań wykazały, że 82 proc. dzieci rozpoczynających naukę w szkole pozytywnie ocenia swoje zdolności uczenia się. Z czasem zachowuje ją tylko 18 proc. nastolatków. W rezultacie cztery piąte nastolatków i dorosłych podejmuje naukę czegoś nowego mając poczucie, że przerasta to ich możliwości (za C. Rose, M. J. Nicholl, 2003). To sugeruje, że istnieje potrzeba wsparcia w utrzymaniu pozytywnego podejścia do nauki. Warsztaty efektywnego uczenia się mogą być pierwszym krokiem do dokonania zmian w tym obszarze.

- Optymalizacja procesu uczenia się. Skuteczność technik pamięciowych. Tony Buzan podkreśla, że inwestycja w naukę uczenia się przed rozpoczęciem innych szkoleń przynosi korzyści: „…wiele postępowych organizacji międzynarodowych czyni mnemotechniki obowiązkowym wstępem do wszelkich kursów. Prosta kalkulacja pokazuje, że 1 milion wydany na szkolenie, gdy 80 proc. wiadomości zostaje zapomnianych w ciągu dwóch tygodni, oznacza utratę w tym czasie sumy 800 tysięcy”

- Promowanie uczenia się przez całe życie. Zdaniem M. Spitzera, odpowiednia edukacja w dzieciństwie i młodości jest kluczowa dla utrzymania otwartości na naukę przez całe życie. Warsztaty efektywnego uczenia się mogą stanowić cenny wkład w rozwój umiejętności uczenia się już od młodego wieku, co przekłada się na korzyści w przyszłości.

- Wartość umiejętności uczenia się: W sytuacji, kiedy nie można przewidzieć jakie umiejętności bedą nam potrzebne, a to czego się uczymy szybko się dezaktualizuje, to jak się uczyć, jest ważniejsze od tego, czego się uczyć. Pozwala na dostosowanie się i zdobycie nowych kompetencji w dynamicznym środowisku.

- Związek między nauką a zdrowiem psychicznym: Dane Policji wskazują, że jednym z czynników ryzyka wystąpienia zachowań samobójczych u nastolatków są "problemy z nauką” (www.zwjr.pl) W raporcie Młode głowy czytamy, że 1/3 badanych zgłasza kłopoty w nauce. Warsztaty efektywnego uczenia się mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnościami edukacyjnymi i przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego młodzieży.

- Eliminacja wykluczenia społecznego: Warsztaty będą dostępne dla wszystkich uczestników bez względu na ich status społeczno-ekonomiczny. Częstochowskie rodziny, z powodu możliwego kryzysu na rynku pracy i wysokich cen produktów, mogą zostać zmuszone do daleko idących oszczędności, co może spowodować ograniczenia w rozwijaniu talentów dzieci. Sama chęć nie wystarczy, do działań potrzebne są pieniądze, a warsztaty będą bezpłatne, uzyskane umiejętności wykorzystywane przez całe życie.

- Alternatywa dla negatywnego wpływu internetu. Warsztaty efektywnego uczenia się mogą stanowić ciekawą alternatywę dla spędzania czasu przed ekranem, sprzyjając bezpośrednim kontaktom i budowaniu przyjaznych relacji z rówieśnikami.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Warsztaty efektywnego uczenia się

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.