Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 450

450. Aktywnie, zdrowo i sportowo w Częstochowie


Lokalizacja

- boisko piłkarskie - Klub Płomień Częstochowa (ul. Kopalniana 4, 42-200 Częstochowa - nr działek: 12/2, 13/2, 14/2),
- boisko piłkarskie KS Stradom (ul. Sabinowska 11/23, 42-200 Częstochowa - nr działki: 265/2),
- boisko piłkarskie Orkan Gnaszyn (ul. Osada Młyńska 1, 42-280 Częstochowa - nr działki: 485/50).

Skrócony opis

Zadanie polega na wzmocnieniu aktywności sportowej u mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. W tym celu chcemy wzmocnić i rozbudować tereny aktywnego spędzania czasu. Zrealizowanie zadania posłuży zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych i starszych, a rozwój ośrodków sportu w Częstochowie wzmocni potencjał miasta, w zakresie sportu i rekreacji.

Opis zadania

Realizacja zadania na trzech dzielnicach: Dźbów, Stradom i Gnaszyn-Kawodrza.
Rewitalizacja 3 miejsc organizacji zajęć sportowych:
- boisko piłkarskie - Klub Płomień Częstochowa (ul. Kopalniana 4, 42-200 Częstochowa - nr działek: 12/2, 13/2, 14/2),
- boisko piłkarskie KS Stradom (ul. Sabinowska 11/23, 42-200 Częstochowa - nr działki: 265/2),
- boisko piłkarskie Orkan Gnaszyn (ul. Osada Młyńska 1, 42-280 Częstochowa - nr działki: 485/50).

Dźbów:
1. zdemontowanie starego płotu, który biegnie wzdłuż całego obiektu oraz zakup i montaż nowego betonowego ogrodzenia (około 450m płotu),
2. zakup kontenera sanitarnego,
3. zakup kontenera typu szatnia,
4. zakup i montaż garażu żelbetonowego  
5. zaprojektowanie, zakup i montaż systemu nawodnienia na trzech boiskach piłkarskich (2x - 100x64,  1x - 60x30)

Stradom:
1. rozbudowa betonowych trybun - wykonanie wylewki betonowej pod wzór już istniejącej trybuny (około 50m2) oraz zakup i montaż krzeseł stadionowych (120 sztuk),
2. zakup kosiarki wielofunkcyjnej (Husqvarna - silnik dwucylindrowy z napędem na 4 koła z koszeniem z systemem BioClip lub wyrzutem tylnym),
3. remont generalny pomieszczenia gospodarczego i wykonanie niezbędnych prac: wymiana pokrycia dachu, które uległo uszkodzeniu i przecieka, a także odmalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wymiana drzwi wejściowych i posadzki wewnątrz. Usunięcie ścianek działowych. Wymiary budynku to  6mx6m,
4. montaż piłko-chwytów na boisku (od ul. Wazów) - około 60 m,  
5. demontaż betonowego ogrodzenia/murku przy boisku piłkarskim i montaż niskiego bezpiecznego odgrodzenia od trybun.

Gnaszyn:
1. dwa stoły do teqballa oraz wykonanie nawierzchni tartanowej wokół nich.
2. kontener biurowy,
3. kontener sanitarny,
4. kontener typu szatnia (podwójna),
5. przyłącze wody i prądu do kontenerów,
5. zakup kosiarki wielofunkcyjnej (Husqvarna - silnik dwucylindrowy z napędem na 4 koła z koszeniem z systemem BioClip lub wyrzutem tylnym),
6. przystosowanie boiska o wymiarach 60x30 (trawiastego) do zajęć z dziećmi:
- poszerzenie obecnego boiska,
- wymiana bramek i uzupełnienie piłko-chwytów,
- naprawa murawy (kultywator i wywalcowanie)
- zakup i montaż oświetlenia (dwóch masztów oświetleniowych)
- system nawodnienia (wymiary boiska 60x30)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1 zdemontowanie starego płotu, który biegnie wzdłuż całego obiektu oraz zakup i montaż nowego betonowego ogrodzenia (około 450m)100 000 zł
2zakup kontenera sanitarnego30 000 zł
3 zakup kontenera typu szatnia,20 000 zł
4zakup i montaż garażu żelbetonowego20 000 zł
5zaprojektowanie, zakup i montaż systemu nawodnienia na trzech boiskach piłkarskich150 000 zł
6rozbudowa betonowych trybun - wykonanie wylewki betonowej pod wzór już istniejącej trybuny (około 50m2) oraz zakup i montaż krzeseł stadionowych (120 sztuk),200 000 zł
7zakup kosiarki wielofunkcyjnej (Husqvarna - silnik dwucylindrowy z napędem na 4 koła z koszeniem z systemem BioClip lub wyrzutem tylnym),25 000 zł
8 remont generalny pomieszczenia gospodarczego15 000 zł
9montaż piłko-chwytów na boisku (60m)60 000 zł
10demontaż betonowego ogrodzenia/murku przy boisku piłkarskim i montaż niskiego bezpiecznego odgrodzenia od trybun.30 000 zł
11dwa stoły do teqballa oraz wykonanie nawierzchni tartanowej wokół nich. 70 000 zł
12kontener biurowy, sanitarny, kontener typu magazyn i kontener typu szatnia (podwójna) + przyłącze wody i prądu 120 000 zł
13zakup kosiarki wielofunkcyjnej (Husqvarna - silnik dwucylindrowy z napędem na 4 koła z koszeniem z systemem BioClip lub wyrzutem tylnym),25 000 zł
14przystosowanie boiska o wymiarach 60x30 (trawiastego)150 000 zł
Łącznie: 1 015 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

59 000PLN

Wartość zadania określona przez wnioskodawcę, zweryfikowana, ustalona z Wydziałem IZ.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Aktywnie, zdrowo i sportowo w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.