Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 557

557. Zakup specjalistycznego fantoma do szkoleń medycznych dla mieszkańców miasta Częstochowy


Lokalizacja

Częstochowa

Skrócony opis

Zakup specjalistycznego fantoma dla Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych dla mieszkańców miasta Częstochowy oraz pracowników służby zdrowia.

Opis zadania

Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM to grupa młodych ludzi wolontariuszy zaangażowanych w wiele działań na terenie miasta wykonywanych wolontarystycznie m.in. szkolenia rożnego rodzaju. W ich szeregach znajdują się pasjonaci i miłośnicy dziedzin medycznych którzy swoją przyszłość chcą lub wiążą z medycyną. Dzięki stowarzyszeniu mają możliwość uczenia się, sprawdzania swoich umiejętności a także dzielenia się nimi na zewnątrz poprzez organizowanie wielu szkoleń, eventów, akcji. Ludzie tworzą organizację ale by móc działać trzeba mieć sprzęt. Wolontariusze RESCUE TEAM działają na zasadach wolontariatu poprzez co mają problem z pozyskiwaniem funduszy na specjalistyczny sprzęt - sprzęt dzięki któremu będą mogli świadczyć jeszcze lepsze szkolenia, ciekawsze i zbliżone do realistycznych symulacji. Zakup fantoma na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta - każda dodatkowa osoba w mieście przeszkolona z pierwszej pomocy to większa szansa na uratowanie życia. Ponadto będą mogli prowadzić dodatkowe szkolenia dla personelu medycznego.
Inwestycja w sprzęt na pewno się opłaci, a ludzie z RESCUE TEAM to osoby które widujemy na mieście zwłaszcza podczas wielu imprez plenerowych w Częstochowie.
W ramach zakupu możliwość realizacji zajęć przez cały rok dla mieszkańców ze wszystkich dzielnic miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Fantom szkoleniowy BLS/ALS28 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

ok. 2 000,00 zł Są to koszty eksploatacyjne wynikające ze zwykłego zużycie poszczególnych elementów sprzętu i uzależnione są od intensywności użytkowania fantomu.

Specjalistyczny fantom na nauki pierwszej pomocy pozwoli m.in. na możliwość nauki wykonania intubacji przez usta, nos, intubacji za pomocą prowadnic świetlnych, elastycznych, wentylacji przez tchawicę, wentylacji za pomocą worka resuscytacyjnego, wkłuć dożylnych, podskórnych i domięśniowych oraz podawania leków.


Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup specjalistycznego fantoma do szkoleń medycznych dla mieszkańców miasta Częstochowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.