Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 674

674. Budowa parkingu przy ulicy Michała Kleofasa Ogińskiego, przy siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń


Lokalizacja

ul. Michała Kleofasa Ogińskiego, Częstochowa, Dzielnica Trzech Wieszczów

Skrócony opis

Przedmiotem zadania jest budowa 12 miejsc parkingowych po zachodniej części ulicy Michała Kleofasa Ogińskiego, naprzeciwko siedziby Częstochowskiego Centrum Świadczeń. Obecnie w miejscu planowanej inwestycji samochody parkują na terenie zielonym, który nie wygląda zbyt estetycznie. Parking z dobrze utwardzoną nawierzchnią wkomponowaną w rosnące drzewa zachowa aspekt bezpieczeństwa i ekologiczny.

Opis zadania

Teren objęty opracowaniem leży w gęstej zabudowie mieszkaniowej (Dzielnica Trzech Wieszczów), gdzie notorycznie brakuje ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Budowa miejsc postojowych poprawi warunki ruchu pojazdów oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa z uwagi na częściowe wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania w obrębie realizowanego zadania. Z realizacji inwestycji skorzystają pracownicy CCŚ, Szkoły Podstawowej, interesanci urzędu oraz wszystkie grupy mieszkańców w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Trzech Wieszów. Bardzo ważnym czynnikiem realizacji zadania jest aspekt ekologiczny. Budowa nawierzchni parkingu z tzw. eko kratki nie tylko bardzo dobrze utwardzi nawierzchnię, ale przede wszystkim dobrze przepuści wodę do gruntu. Budowa parkingu pomiędzy rosnącymi już w tym miejscu drzewami z wykorzystaniem odpowiednich materiałów budowlanych w postaci eko kratki uważa się za najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Projekt ten będzie służył nie tylko mieszkańcom Częstochowy, poprawi on warunki bezpieczeństwa  w ruchu drogowym ale również taka inwestycja zabezpiecza bardzo ważny aspekt jakim jest ochrona środowiska naturalnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej8 000 zł
2Uporządkowanie terenu 10 000 zł
3Wykonanie utwardzenia nawierzchni 17 000 zł
4Budowa miejsc parkingowych40 000 zł
Łącznie: 75 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Możliwość wykonania w 1 rok po uprzednim zaprojektowaniu 12 miejsc parkingowych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa parkingu przy ulicy Michała Kleofasa Ogińskiego, przy siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.