Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 679

679. Korepetycje online matematyka dla maturzystów


Lokalizacja

Częstochowa

Skrócony opis

Korepetycje online przygotowujące częstochowskich uczniów do matury z matematyki, 1 h zegarowa codziennie od pn do pt, w godz. 20.00-21.00., przypomnienie teorii (5-10 minut) i pokazy rozwiązywania zadań, które zadano na lekcji poprzedniej. Systematyczne powtórki zwiększą szansę zdania matury przez wiele osób (gdyż w okr. pandemii trudno jest znaleźć domowe korepetycje, a poza tym są one drogie).

Opis zadania

Intensywne przygotowanie częstochowskich maturzystów do matury w formie zdalnych korepetycji z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych zwiększy dostępność do wiedzy matematycznej. Lekcje prowadzone w okresie od 18.01. do 30.04.2021 r.od pn do pt w godz. 20.00 -21.00 (oprócz dni świątecznych i ferii zimowych), o ile to będzie możliwe w czasie rzeczywistym, ale z możliwością wielokrotnego odtworzenia danej lekcji w formie pobrania pliku obrazowo-dźwiękowego lub udostępnienie wszystkich lekcji na specjalnym kanale, do którego dostęp będą mieli zalogowani użytkownicy (maturzyści). Rozwiązane zadania z różnych dziedzin matematyki powinny być dostępne dla zalogowanych użytkowników także w formie plików tekstowych lub ich zdjęć, które można otworzyć, pobrać i zapisać. Dostęp do plików należy umożliwić także do czasu egzaminów poprawkowych w 2021 r. Promocja zadania: miejskie portale, strony internetowe wszystkich częstochowskich liceów i techników, ulotki z instrukcjami dostępu i zasadami uczestnictwa w tych korepetycjach także rozdawane maturzystom w szkołach.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.
Problemem jest znalezienie nauczycieli (choćby jednego), którzy zechcą przeprowadzi 64 lekcje powtórzeniowe z matematyki - przygotowanie do matury, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 20:00-21:00 (w czasie rzeczywistym) z możliwością bezpośrednich konsultacji. Sondowanie rynku lokalnego potwierdziło, że nie ma chętnych nauczycieli do udziału w filmie edukacyjnym.
Dyrektorzy wszystkich częstochowskich szkół ponadpodstawowych nie wyrazili zgody na realizację niniejszego zadania.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Korepetycje online matematyka dla maturzystów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.