Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 713

713. Modernizacja ścianki bramkarsko treningowej


Lokalizacja

Szkoła Nr 50, Ul Starzyńskiego 10

Skrócony opis

Celem zadania jest modernizacja ścianki bramkarsko treningowej, polegająca na ułożeniu sztucznej nawierzchni tenisowej, wymianie poszycia ścianki oraz modernizacja dachu nad wiata przylegającą do ścianki

Opis zadania

Celem projektu jest modernizacja ścianki tenisowo bramkarskiej. Projekt będzie polegał na ułożeniu nawierzchni ze sztucznej trawy 15x15 m, tj. 225 m2, wykonaniu band ochronnych oraz  wymiany poszycia ścianki, namalowaniu linii siatki oraz bramki, a także modernizację dachu poprzez wykonanie nowej konstrukcji i zmiany kierunku spadku. W obecnym stanie ułożona jest tam nawierzchnia betonowa, która jest nawierzchnią twarda i kontuzjogenną. Ścianka jest już przestarzała i nie które jej elementy konstrukcyjne wymagają wymiany jak i całe jej poszyci , które można wykonać z tworzywa sztucznego. Ważnym elementem jest też zmiana kąta nachylenia dachu wiaty przyległej do ścianki. W obecnym stanie piłki tenisowe wpadają na dach powyżej ścianki  i spadają na boisko bądź do wiaty co utrudnia ich odzysk. Ponadto deszcz spływa bezpośrednio na boisko, ze sztuczna nawierzchnią, a dalej bezpośrednio do wiaty. Zmiana spadku w kierunkach prostopadłych i odpowiednie podniesienie szczytu dachu rozwiąże obecne problemy.  Dzięki istniejącemu oświetleniu ścianka może być wykorzystywana równolegle z boiskiem w godzinach od 8 do 22. Przewiduje się jej wykorzystywanie przez 4,5 godziny dziennie przez Klub UKS Ajaks Częstochowa (pon - pt, 15-19:30), w soboty od 8do 12:30 . Natomiast przez pozostałe 9,5 godziny będzie dostępna dla mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy, ustawienie band ochronnych 15x15 113 000 zł
2Wymiana ścianki, zmiany konstrukcyjne, wymiana poszycia dachu wzmocnienie ścianek wiaty95 000 zł
Łącznie: 208 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja ścianki bramkarsko treningowej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.