Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 715

715. Seniorze Trzymaj Formę


Lokalizacja

Staszica 10 42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Głównym celem realizowanego zadania będzie dostęp do różnorodnych form aktywności osób starszych. Cel będzie realizowany poprzez możliwość aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych i integracyjnych dostosowanych do osób starszych  a co za tym idzie wyeliminowanie tzw "złego starzenia się".  

Opis zadania

Realizując zadanie Seniorze Trzymaj Formę  pragniemy wyjść naprzeciw problemowi  izolacji osób starszych, a także zmiany  postrzegania seniorów  w środowisku. Osoby starsze są najczęściej postrzegane stereotypowo, które przedstawiają osobę starszą  jako człowieka, który utracił swoją dotychczasową siłę fizyczną, ma osłabiona sprawność ruchowa oraz w dużej mierze jest zależnym od drugiej osoby. W związku z zmieniająca się sytuacją demograficzna osób starszych z roku na rok będzie coraz więcej dlatego niezmiernie ważne jest zapewnienie im odpowiedniego dostępu do form aktywizujących, które nie pozwola im na wycofanie czy rezygnacje z dotychczasowego życia społecznego i obywatelskiego w mieście Częstochowa.  Celem zadania jest dążenia do zapewnienia  komfortowego życia dla seniorów w mieście Częstochowa, oraz integrowanie tej grupy społecznej z pozostałymi mieszkańcami miasta. Wiele osób starszych nie podejmuje aktywności nie tylko ze względów zdrowotnych, ale również finansowych,dlatego realizacja zadania ma pomóc w równym dostępie wszystkich seniorów do form aktywności m.in warsztatów, zajęć ruchowych, wyjazdów integracyjnych. Podejmowanie aktywności wpłynie na poprawę jakości życia osób starszych, a  korzystanie z form zajęć wpływających na poprawę aktywności ruchowej oraz umysłowej przyczyni się  do poprawy ogólnej kondycji seniorów oraz wpływać będzie na  zapobieganie  chorobom. Realizowane działania będą szansa na spotkania międzypokoleniowe  co pozytywnie wpłynie na budowanie relacji międzyludzkich oraz uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka w tym przypadku osoby starszej. Przewidziane w projekcie różnorodne formy aktywizujące  od stacjonarnych po wyjazdowe, integrujące, rozwijające talenty i pasje uczestników wpłyną na poprawę jakości życia seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy w społeczeństwie. W ramach zadania przewiduje się realizacje następujący form aktywizujących: a.) zajęcia  usprawniające kondycję  psychofizyczną tj: zajęcia na basenie, zajęcia na siłowni napowietrznej, muzykoterapia, zajęcia z rehabilitantem, psychologiem i innymi terapeutami. b.) wyjazdy integracyjno- kulturalne oraz imprezy plenerowe. Ważnym punktem w zadaniu jest stworzenie odpowiedniej  przestrzeni dla osób starszych w mieście Częstochowa. Na mapie częstochowskich placówek dla seniorów istnieje już   Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów, które w swoim zasobie infrastruktury  posiada siłownie napowietrzną oraz piękny duży ogród wymagający modyfikacji, aby był w pełni przystosowany do odpowiedniego wypoczynku dla Częstochowskich Seniorów. CCAS jest miejscem lubianym i często odwiedzanym przez seniorów z miasta. Dlatego tak ważne jest , aby miejsce to było przyjazne dla korzystających  z niego seniorów, aby w pełni mogli w nim wypoczywać i aktywnie spędzić czas w miłym gronie  Realizowany projekt wpłynie na ulepszenie standardów, które  w pozytywny sposób przyczynią się się do zrealizowania założonego celu głównego jakim jest  umożliwienie osobom starszym dostępu do różnorodnych form aktywizacji, które trwale wpłyną na poprawę sprawności oraz samopoczucia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wycieczki kulturalne, krajoznawcze0 zł
2Prowadzenie warsztatów, szkoleń i form edukacyjnych aktywizujących seniorów 0 zł
3Organizacja imprez plenerowych oraz kulturalnych dla seniorów 0 zł
4Zajęcia relaksacyjne i sportowe 0 zł
5Modernizacja przestrzeni dla seniorów w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Staszica 10 0 zł
6Łączny planowany koszt wszystkich przewidzianych działań 53 000 zł
Łącznie: 53 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt pn. "Seniorze Trzymaj formę" na kwotę 53.000,00 zł, 1000 godzin, jest zasadny i zgodny z dokumentami w zakresie działań na rzecz seniorów oraz polityką Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.
Głównym celem realizowanego zadania będzie dostęp do różnorodnych form aktywności osób starszych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Seniorze Trzymaj Formę

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.