Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 717

717. Budowa boiska syntetycznego na terenie VI Liceum Ogólnokształcącym


Lokalizacja

Teren VI Liceum Ogólnokształcacego im. Jarosława Dąbrowskiego
Ul. Łukasińskiego 40,

Skrócony opis

Zadaniem budżetu będzie  budowa syntetycznego boiska piłkarskiego wraz z świetleniem.
Umiejscowienie projektu pozwoli na stworzenie pewnego rodzaju centrum  sportowego dla  mieszkańców całej Częstochowy.

Opis zadania

Dzielnica Raków to istotna część historii Częstochowy oraz miejsce na jej mapie wymagające wielu inwestycji. Projekt zakłada połączenie tego co jest obarczone szacunkiem historii z współczesnością oczekiwać i potrzeb mieszkańców. Trwająca przebudowa Stadionu Raków,dynamiczny rozwój Klubu,a w tym jej części dotyczącej szkolenia dzieci i młodzieży,Dom Kultury,Miejski Basen,Bursa Miejska,SP Nr7 i SP Nr20,VI LO,LO SMS Raków, Zespół Szkół im Bolesława Prusa to organizacje,instytucje i miejsca które w sposób kompletny tworzyły by unikatowe centrum zmieniające robotniczy charakter tej części dzielnicy w nowoczesne i dbające o historię miejsce wielu spotkań,imprez kulturalnych i sportowych oraz codziennego wykorzystania.
W dzielnicy Raków istnieje potrzeba stworzenia wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią do piłki 9 osobowej,które będzie służyło wszystkim mieszkańcom miasta,nie tylko dzielnicy Raków.Oddziaływanie zadania ze względu na jego szeroki i historyczny charakter wykracza zdecydowanie poza jedynie lokalne potrzeby,a wnioskowany zakres prac to wyraźnie potwierdza.Teren wokół budynku szkoły jest bardzo rozległy i spełnia wszelkie warunki ku temu, aby takie boisko powstało. Powstanie boiska będzie się wiązało ze stworzeniem niewielkich trybun dla publiczności oraz oświetlenia.Dzięki temu będzie możliwość rozgrywania różnych zawodów i turniejów sportowych przy udziale publiczności.W okolicy nie ma takiego miejsca,które pozwalałoby na trenowanie oraz rozgrywanie zawodów sportowych z udziałem kibiców.W pobliżu jest obiekt sportowy RKS Raków,ale dostęp wszystkich mieszkańców miasta jest ograniczony.Mogą na nim trenować tylko zawodnicy klubu bądź Akademii oraz zespołów zrzeszonych we współzawodnictwie klasyfikowanym. Na terenie liceum powstałby więc taki obiekt,który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta.Obiekt będzie zarządzany przez zarządcę budynku ,ponadto zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, opiekę i odpowiednie gospodarowanie dostępem do obiektu.W ten sposób każda zgłaszający się użytkownik będzie mógł korzystać bezpłatnie z obiektu w godzinach przewidzianych grafikiem.Wraz z powstaniem nowoczesnego obiektu sportowego.Projekt będzie spełniał zasady uniwersalnego projektowania.(art.6 w/w ustawy, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej,

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa syntetycznego boiska wraz z oświetleniem i trybunami1 175 000 zł
2inne8 361 zł
Łącznie: 1 183 361 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa boiska syntetycznego na terenie VI Liceum Ogólnokształcącym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.