Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 719

719. Wymiana nawierzchni chodnika na Placu Walecznych w Dźbowie


Lokalizacja

Plac Walecznych nr działki 9/33

Skrócony opis

Celem projektu jest rozpoczęcie rewitalizacji Placu Walecznych w Dzielnicy Dźbów. Plac ten jest centralnym punktem dzielnicy blokowej, można powiedzieć sercem tego terenu. Chciałabym, aby rewitalizacja ta rozpoczęła się od wymiany nawierzchni chodnika.

Opis zadania

Celem projektu jest rozpoczęcie rewitalizacji Placu Walecznych w Dzielnicy Dźbów. Plac ten jest centralnym punktem dzielnicy blokowej, można powiedzieć sercem tego terenu. Chciałabym, aby rewitalizacja ta rozpoczęła się od wymiany nawierzchni chodnika. Wzdłuż jednej części tego placu znajdują się dwa ciągi piesze z czarnej ziemi. W poprzek tego terenu biegnie stary spękany chodnik stanowiący zagrożenie dla chodzących tam mieszkańców. Wokół
Placu znajdują się biblioteka, sklep spożywczy, apteka oraz Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej "Dźbowiaczek". Teren ten codziennie odwiedzany jest przez olbrzymią ilość osób, a niestety nie stanowi on reprezentacyjnego miejsca dzielnicy. Zadanie polega na rozebraniu istniejącego zniszczonego chodnika z płyt betonowych 50x50 (23 mx1,5 m) tj. 34,5 m2 oraz ułożeniu nowych chodników z obrzeżami betonowymi 10 cm z płyt betonowych 35x35 cm gr. 5 cm wraz z korytowaniem, podbudową i podsypką piaskowo-cementową (70 m x 1,2 m) tj. 84 m2. Myślę, że Plac Walecznych może w przyszłości stać się miejscem integracji społeczności lokalnej, miejscem w którym będzie można przysiąść na ławeczce i z przyjemnością porozmawiać z sąsiadami. Szacunkowy koszt inwestycji ok. 26 000,00 zł.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 34,5 m2
2korytownie, podbudowa i podsypka piaskowo-cementowa
3ułożenie nowych chodników 84 m2

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2500 zł

W ramach zadania należy dodatkowo założyć wykonanie zatok pod ławki oraz zakup 4 ławek i 4 koszy na śmieci

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Wymiana nawierzchni chodnika na Placu Walecznych w Dźbowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.