Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 729

729. Kultura w bibliotece


Lokalizacja

Al. Najświętszej Maryi Panny 22
al. Kościuszki 4
ul. Nowowiejskiego 15

Skrócony opis

Zadanie ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej bibliotek w Śródmieściu o spotkania autorskie, wykłady, wieczory poetyckie oraz różnego rodzaju warsztaty.

Opis zadania

Biblioteki Publiczne w Śródmieściu dysponują zapleczem, które pozwala na prowadzenie bardzo różnorodnej działalności kulturalno-edukacyjnej zarówno dla mieszkańców dzielnicy, jak i całego miasta. Jest wśród nich między innymi Filia nr 9, która dzięki dostosowaniu lokalu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami umożliwia udział wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych również tej grupie osób. Część wydarzeń jest wręcz dedykowana osobom z niepełnosprawnościami (np. warsztaty biblioterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną) lub seniorom (warsztaty rękodzielnicze).  Oddział dla Dzieci i Młodzieży przygotowuje specjalną ofertę dla najmłodszych i nieco starszych uczestników kultury, Muzoteka oferuje zajęcia muzyczne, natomiast Biblioteka Główna realizuje większe wydarzenia kulturalne, jak np. cykle wykładów czy imprezy plenerowe, w których mogą brać udział całe rodziny. Wszystkie wydarzenia organizowane w bibliotekach są dostępne nieodpłatnie, dzięki czemu mogą w nich uczestniczyć osoby, którym na co dzień uniemożliwia to bariera ekonomiczna. W sytuacji, gdy fizyczne uczestnictwo publiczności w działaniach kulturalnych jest niemożliwe, biblioteki dysponują możliwościami technicznymi, by prowadzić takie działania on-line. Środki z budżetu obywatelskiego zostaną przeznaczone na organizację: warsztatów, spotkań autorskich, głośnego czytania (np. przez aktorów), wieczorków poetyckich, wykładów (np. dot. lokalnej historii); w ramach tych środków zostaną zakupione materiały na warsztaty oraz zostaną opłacone honoraria dla gości bibliotek (wykładowców, aktorów, autorów, osób prowadzących warsztaty).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup materiałów na warsztaty dla bibliotek w Śródmieściu12 000 zł
2honoraria dla aktorów, autorów oraz wykładowców30 000 zł
Łącznie: 42 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Kultura w bibliotece

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.