Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 738

738. Piknik "Przystanek Warta"


Lokalizacja

Ul. Targowa 29 (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie)

Skrócony opis

Piknik „Przystanek Warta” jest sąsiedzkim piknikiem integracyjnym, organizowanym od 5 lat w dzielnicy Stare Miasto. Proponujemy aby w kolejnej edycji pikniku przygotować stoiska tematyczne, uwzględniając m.in. ochronę środowiska i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz Starego Miasta. W ramach wydarzenia przewidujemy występy muzyków/ kapel podwórkowych, a prowadzący-wodzirej zachęcać

Opis zadania

Piknik „Przystanek Warta” jest sąsiedzkim piknikiem integracyjnym, organizowanym od 5 lat w dzielnicy Stare Miasto. Miejsce realizacji pikniku to znana mieszkańcom przestrzeń, usytuowana nieopodal rzeki Warty - tj. teren Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie. "Przystanek Warta" cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców z uwagi na jego szczególny - charakterystyczny dla miejsc "z duszą" - klimat, przypominający życie Starego Miasta sprzed lat. Piknik w swoim założeniu ma łączyć mieszkańców poprzez budowanie lokalnej tożsamości. Celem pikniku jest rozbudzanie zainteresowania historią tego terenu, ekologią oraz budowanie pozytywnego wizerunku Starego Miasta w oparciu o jego rzeczywiste atuty, jako odradzającej się atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, wartościowej historycznie, urbanistycznie i społecznie, otwartej zarówno na mieszkańców, artystów, jak i lokalnych przedsiębiorców. Myśl globalnie – działaj lokalnie - program pikniku nawiązywać będzie do historii i różnorodności Starego Miasta (od tradycji rzemieślniczych zawodów, przez unikatową architekturę, po przyrodnicze walory dzielnicy). W ramach wydarzenia przewidujemy występy muzyków/ kapel podwórkowych, a prowadzący-wodzirej zachęcać będzie zebranych do wspólnego śpiewu i tańca. Proponujemy, aby w kolejnej edycji pikniku przygotować stoiska tematyczne, uwzględniając m.in. ochronę środowiska, zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz Starego Miasta, rozwój talentów i zainteresowań itp. Impreza będzie mieć charakter ogólnodostępny, adresowany do wszystkich mieszkańców Częstochowy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Starego Miasta. Działanie realizowane będzie w ramach działań organizowania społeczności lokalnej we współpracy Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”, które wesprze je swoimi zasobami. Tym samym piknik nabierze "swojskiego", bliskiego mieszkańcom wymiaru, poszerzając jednocześnie zakres dostępnych atrakcji. Piknik będzie okazją do zaprezentowania się lokalnych podmiotów, przedsiębiorców, jak również lokalnych talentów. Przewidziany czas pikniku to godziny popołudniowe i wieczorne. Planowany termin to ostatni piątek wakacji (uzależniony od warunków atmosferycznych).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynajem sceny, nagłośnienia, celem zorganizowania koncertu10 000 zł
2Wynagrodzenie artystów8 000 zł
3Prowadzący600 zł
4Materiały oraz sprzęty animacyjne i dekoracyjne2 000 zł
5Wynajem toalet przenośnych600 zł
6Catering2 000 zł
7Materiały informacyjne (m.in. plakaty/ulotki)1 000 zł
Łącznie: 24 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wydział Kultury, Promocji i Sportu wycenił realizację zadania na 30.000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Piknik "Przystanek Warta"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.