Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 763

763. Program Ochrony Zdrowia


Lokalizacja

Częstochowa

Skrócony opis

Program kompleksowej profilaktyki i ochrony zdrowia obejmie:
- gimnastykę zdrowotną (Pilates zdrowotny, Tai Chi i Chi Kung)
- wykłady o zdrowiu (profilaktyka zdrowia, dietoterapia i zioła, terapie naturalne)
- inne zajęcia (relaksacje, gimnastyka dla umysłu, rękodzieło)
- indywidualne konsultacje.
Dzięki udziałowi w programie każdy nauczy się mądrze, bezpiecznie i skutecznie dbać o zdrowie.

Opis zadania

Program kompleksowej profilaktyki i ochrony zdrowia skierowany jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się jak prawidłowo dbać o zdrowie oraz zadbać o zdrowie uczestnicząc w poniższych zajęciach. W programie znajdą się następujące zajęcia:
1. gimnastyka zdrowotna
a) Pilates zdrowotny - łagodna gimnastyka usprawniająco-wzmacniająca dla zdrowych i z niewielkimi problemami zdrowotnymi (różne poziomy intensywności)
b) Tai Chi relaksacyjno-zdrowotne i Chi Kung - najskuteczniejsza profilaktyka zdrowotna dla każdego, niezależnie od stanu zdrowia.
Gimnastyka będzie odbywać się on-line i stacjonarnie. Umożliwi to udział w zajęciach większej ilości osób. W gimnastyce mogą też brać udział osoby z niektórymi niepełnosprawnościami.
2. Wykłady
a) profilaktyka zdrowia - edukacja zdrowotna
b) dietoterapia - właściwości odżywcze i zdrowotne produktów spożywczych
c) zioła i dzikie rośliny jadalne - właściwości odżywcze i zdrowotne
d) terapie naturalne i medycyna chińska - zalety i skuteczność.
Wykłady będą odbywać się przede wszystkim on-line, na żywo. Umożliwi to udział większej ilości osób. Będzie też możliwość udziału w wykładzie stacjonarnie.
3. Inne zajęcia
a) relaksacje - przyjemne seanse relaksacyjne z wykorzystaniem najskuteczniejszych technik redukcji stresu, nauka kontroli emocji
b) gimnastyka dla umysłu - ćwiczenia poprawiające pamięć i koncentrację
c) rękodzieło artystyczne w formie arteterapii
d) relaksacyjne spacery po lesie i polach ze zbieraniem ziół i dzikich roślin jadalnych.
Część zajęć będzie odbywać się stacjonarnie, a część on-line.
4. Indywidualne konsultacje treningowe i zdrowotne. Zarówno on-line, jak i stacjonarnie - do wyboru. Konsultacje będą przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób, które chcą uczestniczyć w gimnastyce, ale mają problemy zdrowotne. Instruktor dobierze odpowiedni sposób wykonywania ćwiczeń i stopień intensywności.
Podczas wszystkich zajęć uczestnicy nauczą jak dbać o zdrowie.
Prowadzenie zajęć on-line zmniejszy ryzyko zakażenia Koronawirusem i innymi chorobami oraz umożliwi bezpieczny i wygodny udział we wszystkich zajęciach. Dla osób, które nie mają możliwości udziału w zajęciach przez internet, możliwy będzie udział w zajęciach stacjonarnie.
W większości zajęć programu będą mogli uczestniczyć wszyscy chętni, niezależnie od wieku, stanu zdrowia, kondycji.
Wszystkie zajęcia poprowadzą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem.
Wspólnie zadbajmy o zdrowie. Zdrowie jest najważniejsze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wynagrodzenie dla instruktora, fizjoterapeuty, dietetyka, terapeuty zajęciowego, fitoterapeuty60 000 zł
2materiały reklamowe, informacyjne, edukacyjne, do zajęć3 000 zł
Łącznie: 63 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Program Ochrony Zdrowia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.