Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 769

769. Skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią - Skrzyneckiego/Sowińskiego


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulic Skrzyneckiego i Sowińskiego

Skrócony opis

Przebudowa skrzyżowania ulic Skrzyneckiego i Sowińskiego na skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią.

Opis zadania

Od kilku lat nastąpił mocny rozwój usług w okolicy ulicy Skrzyneckiego. Do tego dochodzi sąsiedztwo szkoły podstawowej, myjni, gabinetów lekarskich i sklepu Biedronka na ul. Okólnej. Powstało także prywatne przedszkole oraz szkoła muzyczna, wszędzie tam odbywa się wzmożony ruch przez cały dzień. Do tego także znacznie wzrosła ilość samochodów oraz ruch generowany sąsiedztwem ogródków działkowych. To wszystko spowodowało, że ulica Skrzyneckiego zmieniła swój lokalny charakter na przelotowy. Spokój jest jedynie w weekendy. W tygodniu, przez cały dzień, trudno jest nawet przejść pieszym przez ulicę. Na Skrzyneckiego (od Dąbrowskiego) obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/godz. które w żaden sposób nie jest przestrzegane przez kierowców. Kolejne skrzyżowania, począwszy od Sowińskiego, są równorzędne. Niestety większość kierowców nic z tego sobie nie robi i bardzo często wymusza pierwszeństwo. Bezpośrednio przy skrzyżowaniu Skrzyneckiego i Sowińskiego jest sklep Lewiatan i inne usługi, które tylko nasilają ruch. Parkującym trudno się nawet włączyć do ruchu ze względu na wzmożony ruch oraz rozwijane w tym miejscu prędkości. Okolica tego skrzyżowania to 4 piętrowe bloki, których mieszkańcy włączając się do ruchu z ulicy Sowińskiego, nie mają odpowiedniej widoczności przez zaparkowane pojazdy oraz nie mają żadnej pewności, że zasada "prawej ręki" będzie zachowana przez nadjeżdżających od ul. Dąbrowskiego. Wynika to tego, że pojazdy rozwijają znaczne prędkości i wielu kierowców nawet nie zauważa faktu, że zbliża się lub przejeżdża przez skrzyżowanie z ul. Sowińskiego.

Przebudowa tego skrzyżowania na skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią (przykład pod linkiem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzy%C5%BCowanie_z_wyniesion%C4%85_powierzchni%C4%85) z pewnością spowoduje zmniejszenie rozwijanych prędkości, da szansę wyjeżdżającym z ul. Sowińskiego na bezpieczne pokonanie skrzyżowania oraz można będzie liczyć na to, że wielu kierowców wybierze jednak al. Jana Pawła II zamiast skrótu przez ul. Skrzyneckiego. Podobnie jak to działa na ul. Łódzkiej.

Zbudowanie w tym miejscu progu zwalniającego mija się z celem, gdyż to rozwiązanie po pewnym czasie jest niszczone (celowo lub przypadkowo), do tego nie działa ono na motocyklistów, a tych na ul. Skrzyneckiego także nie brakuje. Swoim hałasem i prędkością nie wzbudzają sympatii mieszkańców. Skrzyżowanie z podwyższoną powierzchnią da gwarancję mieszkańcom, że każdy tutaj zwolni i nie dojdzie do tragedii, a tych którzy wykorzystują ulicę Skrzyneckiego jako skrótowy przelot, zniechęci do jazdy i skłoni do wyboru ul. Dekabrystów bądź Jana Pawła II.

Opiniuję pozytywnie przedmiotowy wniosek

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią - Skrzyneckiego/Sowińskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.