Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 778

778. Silna kobieta – cykl warsztatów, spotkań, wydarzeń tylko i wyłącznie dla kobiet.


Lokalizacja

Teren Miasta Częstochowy

Skrócony opis

Projekt adresowany jest do ok 40 kobiet mieszkających albo działających na terenie Częstochowy w podziale na 2 – 3 grupy i będzie trwał 6 miesięcy. PROJEKT TO ZMIANA DUSZY, ALE RÓWNIEŻ I CIAŁA.
W ramach projektu odbędą się: warsztaty psychoedukacyjne, rozmowy terapeutyczne, warsztaty psychorozwoju, warsztaty radzenia sobie ze stresem, warsztaty jogi, warsztaty taneczne, warsztaty medytacji.

Opis zadania

Silna kobieta – cykl warsztatów, spotkań, wydarzeń tylko i wyłącznie dla kobiet.
Silna kobieta? To znaczy jaka? To kobieta pewna siebie, spełniona, świadoma, szczęśliwa i akceptująca. Przychodzi codzienność, sprawy, obowiązki – i kobiety zapominają o sobie. Schodzą często na drugi plan. Dzięki projektowi ponownie odkryjesz wewnętrzny spokój, nawiążesz kontakt z samą sobą, uwolnisz pasję i radość życia. Rozpoznasz i uruchomisz ten mechanizm, który jest odpowiedzialny za pobudzenie Twojej wewnętrznej, kobiecej mocy. Uczestniczki projektu nauczą się jak transformować energię uwięzioną w emocjach na energię do działania, na wulkan kreatywności, na otwarte serce i pasję do życia. Zajrzą w głąb siebie. Nawiążą kontakt z głosem swojego serca i zaprzyjaźnią się z głosem swojej intuicji. Zbudują ze sobą trwałą relację opartą na zaufaniu i wspieraniu samej siebie.
Projekt adresowany jest do ok 40 kobiet mieszkających albo działających na terenie Częstochowy w podziale na 2 – 3 grupy i będzie trwał 6 miesięcy. PROJEKT TO ZMIANA DUSZY, ALE RÓWNIEŻ I CIAŁA.
W ramach projektu odbędą się: warsztaty psychoedukacyjne, rozmowy terapeutyczne, warsztaty psychorozwoju, warsztaty radzenia sobie ze stresem, warsztaty jogi, warsztaty taneczne, warsztaty medytacji.
Ponadto każda kobieta przejdzie swoją zewnętrzna metamorfozę, która pozwoli jej nabrać jeszcze większej pewności siebie.
Na kwotę zadania składają się: wynagrodzenia specjalistów tj.: psycholog, trener personalny, dietetyk, psychodietetyk, kosmetolog, fryzjer, trener od jogi, trener tańca, wynajem sal szkoleniowych, zdrowe wyżywienie, materiały edukacyjne i promocyjne. Do projektu zaproszone zostaną znane osobistości KOBIETY z świata polityki, sportu, aktorstwa, literatury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Psycholog9 000 zł
2Trener personalny6 000 zł
3Dietetyk3 000 zł
4Psychodietetyk4 000 zł
5Kosmetolog6 000 zł
6Fryzjer4 000 zł
7Trener jogi3 000 zł
8Trener tańca 3 000 zł
9Trener medytacji3 000 zł
10Wynajem sal 12 000 zł
11Materiały promocyjne 2 000 zł
12Materiały edukacyjne3 000 zł
13Catering zdrowotny 10 000 zł
Łącznie: 68 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Brak.

Zadanie zostanie zlecone w ramach konkursu ofert w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Szczegółowe koszty realizacji całego projektu zostaną zawarte w ogłoszeniu konkursowym.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Silna kobieta – cykl warsztatów, spotkań, wydarzeń tylko i wyłącznie dla kobiet.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.