Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 790

790. CHODNIKI W DZIELNICY RAKÓW - remont fragmentów chodników w rejonie: Barlickiego 5, Sempołowskiej 3, Leśmiana 7, Zamenhofa


Lokalizacja

1) Ulica Barlickiego 5, dz. nr 70 - fragment chodnika po wschodniej strony ulicy równoległy do bloku Barlickiego 5
2) Ulica Sempołowskiej 3, dz. nr 72/2 - fragment chodnika po wschodniej strony ulicy równoległy do bloku Sempołowskiej 3
3) Ulica Leśmiana 7, dz. nr 74/1 i 74/2 - fragment chodnika po wschodniej strony ulicy równoległy do bloku Leśmiana 7
4) Ulica Zamenhofa, dz. nr 143 - po obu stronach ulicy na odcinku od SP 7 (skrzyżowanie z Prusa i Iłłakowiczówny) do skrzyżowania z prostopadłymi drogami wewnętrznymi za sklepem "Żabka" w rejonie bloków Zamenhofa 15 i 18)

Skrócony opis

Szanowny Mieszkańcu, wesprzyj proszę swoim głosem niniejszy projekt. Zadanie obejmuje remont chodników wzdłuż ulic przy blokach: Barlickiego 5, Sempołowskiej 3, Leśmiana 7 oraz chodników po obu stronach ul. Zamenhofa na odcinku od SP 7 do skrzyżowania z drogami wewnętrznymi na wysokości bloków Zamenhofa 15 i 18. Wspólnie możemy poprawić bezpieczeństwo i estetykę w naszej dzielnicy.

Opis zadania

Raków, to piękna dzielnica, w której mieszka wielu wspaniałych ludzi. Nasza okolica jest zielona, a dzięki aktywności mieszkańców w ostatnich latach wiele zmienia się na lepsze. Niestety duża liczba miejskich chodników jest nadal w katastrofalnym stanie. Zagrażają one bezpieczeństwu pieszych. Zdarzają się przypadki, że starsi ludzie ulegają wypadkom z powodu wyłamanych i powykrzywianych płytek. Pomimo licznych próśb mieszkańcy od lat nie mogą doczekać się nawet bieżących napraw. W niektórych miejscach skala zniszczeń jest tak duża, ze trudno jest nazwać to co znajduje się przy ulicy chodnikiem. To wstyd dla miasta, że pozostaje bierne wobec takich zaniedbać. Zaproponowane w zadaniu chodniki, to tylko niektóre spośród wymagających pilnego remontu. Nie sposób jednak zgłosić wszystkich na raz do Budżetu Obywatelskiego, ale od czegoś trzeba zacząć. Zamiast ze smutkiem i złością bezczynnie przyglądać się rzeczywistości lepiej spróbować coś zmienić. Wspólnie możemy poprawić bezpieczeństwo i estetykę naszej okolicy. Warto oddać głos na to zadanie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont chodnika "Barlickiego 5"27 500 zł
2Remont chodnika "Sempołowskiej 3"27 500 zł
3Remont chodnika "Leśmiana 7"54 000 zł
4Remont chodników "Zamenhofa"57 469 zł
Łącznie: 166 469 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek obejmuje działki nr nr 70, 72/2, 74/2 i 74/1 w obrębie 311 oraz działki nr nr 143 i 133/5 w obrębie 310. Działki są własnością gminy w trwałym zarządzie MZDiT. MPZP – brak planu. SUiKZP – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. UWAGA: wniosek niemożliwy do realizacji na działce nr 36/14 w obrębie 311 (ustanowiona jest dzierżawa dla wspólnoty mieszkaniowej, która obejmuje również zachodnią część działki – część bezpośrednio przylegającą do ul. Stefanii Sempołowskiej).

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
CHODNIKI W DZIELNICY RAKÓW - remont fragmentów chodników w rejonie: Barlickiego 5, Sempołowskiej 3, Leśmiana 7, Zamenhofa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.