Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 799

799. Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 27 ul. Rozdolna 5 w Częstochowie.


Lokalizacja

ul. Rozdolna 5 Dz Nr Ewid.2/8 Obr 200

Skrócony opis

Bieżna lekkoatletyczna trzytorowa o dł. 68,0 m na  3,66 dł. pomiędzy startem a metą wynosi 60,0 m. Strefa przed linią startu  3,0 m, strefa wybiegu  5,0 m.
Szerokość toru 1,22 m. rozgraniczony liniami o gr. 8 cm .
Całkowita szerokość bieżni  3,98 m.
Wyposażenie uzupełniającej  dwa przenośne bloki startowe.
Jeden z torów bieżni zaprojektowana jako Skocznia w dal  zakończony piaskownicą skrzynią.

Opis zadania

Przedmiotem zadania – inwestycja jest rozbudowa kompleksu sportowego polegający na wykonaniu bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoków w dal. Rozbudowa obiektu zaplanowana została na terenie Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Rozdolnej 5 w Częstochowie.
Zakres prac obejmuje: budowę bieżni trzytorowej o całkowitej długości 68, 0 m. na 3, 66 długości pomiędzy startem a metą wynoszącej 60, 0 m. Strefa przed linią startu – 3, 0 m, strefa wybiegu wytracenia prędkości.za linią mety – 5, 0 m.
Szerokość pojedynczego toru – 1, 22 m. rozgraniczony liniami o gr. 8 cm w kolorze białym - farbą poliuretanową przeznaczoną do nawierzchni syntetycznych.Całkowita szerokość bieżni – 3, 98 m. Kolor warstwy użytkowej: pomarańczowy.
Jeden z torów bieżni zaprojektowana, jako Skocznia w dal zakończony piaskownicą. Składa się z rozbieżni o wym.25, 0 x 1, 22 m. dodatkowe oznakowanie w obrębie toru bieżni, miejsca odbicia, progu i zeskoczni, którą jest skrzynia zeskoczni piaskownica o wym. 3, 0 x 7, 0 m. z epoksydową laminowaną belką odbicia o wymiarach 10 x 34 x 122 cm, którą należy umieścić w odległości 1, 00 m od zeskoczni.
Jako wyposażenie uzupełniającej należy zapewnić dwa przenośne bloki startowe umożliwiający rozgrywanie zawodów z użyciem ww. sprzętu.
Konstrukcja: szyna wyposażona w uchwyt ułatwiający jej przenoszenie. Zakres regulacji bloku: min. 15 poziomów. Oparcia na stopy posiadające możliwość zmiany kąta nachylenia (mechanizm sprężynowy) i pokryte materiałem tartanowym o właściwościach antypoślizgowych. Długość bloku ok. 900 mm, szerokość ok. 260 mm, wysokość ok. 160 mm.
Sprzęt musi posiadać dopuszczenie do użytku na bieżniach wyposażonych w tartan i nawierzchnie pokrewne.
Bieżnia wyposażona w bezspoinową nieprefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową - nawierzchnia sportowa
Bieżnia otoczona wolną przestrzenią z elementami małej architektury (ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna)
Wnioskowane zadanie może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury oraz pozostałego obszaru.
MA

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt12 100 zł
2Budowa bieżni135 320 zł
3Dwa przenośne bloki startowe1 500 zł
4Skocznia w dal - skrzynia zeskoczni piaskownica 15 000 zł
5Ławka z oparciem1 300 zł
6Ławka bez oparcia1 700 zł
7Kosz na śmieci 1 000 zł
8Tablica informacyjna2 000 zł
Łącznie: 169 920 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 27 ul. Rozdolna 5 w Częstochowie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.