zadanie nr 802

802. Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców


Lokalizacja

ul. Lourdyjska, działka nr 131/16, obręb 56

Skrócony opis

Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców to zadanie dzięki któremu na obiekcie przy ul. Lourdyjskiej przeprowadzona zostanie kolejna inwestycja przybliżające to miejsce do stania się centrum aktywności ruchowej mieszkańców dzielnicy: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Opis zadania

Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców to zadanie dzięki któremu na obiekcie przy ul. Lourdyjskiej przeprowadzona zostanie kolejna inwestycja przybliżające to miejsce do stania się centrum aktywności ruchowej mieszkańców dzielnicy: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Uzasadnienie potrzeby społecznej: Wynika z dalszych działań prowadzonych na boisku sportowym przy ul. Lourdyjskiej. W pierwszejj edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zagłosowali na renowację boiska oraz budowę placu zabaw i rekreacji ruchowej. Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia obywające się przy ul. Lourdyjskiej nie posiada obecnie zaplecza szatniowego, gdzie może przebrać się przed treningiem i po nim.

Cały czas na ww. obiekcie poza zajęciami z zakresu piłki nożnej, są organizowane eventy rekreacyjno-sportowo-kulturalne dla mieszkańców dzielnicy. Podczas odbywania się takich wydarzeń niezbędne jest posiadanie zaplecza szatniowego ze względów organizacyjnych oraz higienicznych. Przy każdym obiekcie sportowym takie zaplecze jest niezbędnym elementem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1budynek zaplecza boisk (budynek ten jest pawilonem wykonanym z elementów w konstrukcji drewnianej bez okien w ścianach zewnętrznych osłonowych o pow. całkowitej 82,9 m2 kubaturze 273,09 m 3) 280 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

14000

Postęp realizacji

Zadanie nie zostało zrealizowane. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe celem wyboru wykonawcy robót. Każdorazowo złożone oferty cenowe przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania. Do realizacji weszły kolejne zadania z listy rankingowej dzielnicy, możliwe do zrealizowania do końca roku budżetowego, tj. zadanie nr 245 "Uprzątnięcie i pielęgnacja parku Rząsawy", zadanie nr 132 "Chodnik przy ul. Pankiewicza", zadanie nr 256 "Montaż ławek na przystankach autobusowych ul. Meliorantów", zadanie nr 243 "Montaż 4 stojaków rowerowych skrzyżowanie Meliorantów/Połaniecka".

Wartość zadania określona przez wnioskodawcę, zweryfikowana, ustalona z Wydziałem IZ.