Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 817

817. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Ostatni Grosz


Lokalizacja

cała dzielnica

Skrócony opis

Bądź odpowiedzialnym właścicielem. Sterylizując i kastrując swoje zwierzęta przyczyniamy się do ograniczenia liczby zwierząt bezdomnych, niechcianych i nieplanowanych. Dajemy szansę na lepsze życie zarówno naszym podopiecznym jak i tym które są w schroniskach. Sterylizując i kastrując zwierzęta zwiększamy szanse adopcyjne tych które są w schroniskach, stowarzyszeniach. Dajmy im szansę na dom.

Opis zadania

Projekt zakłada sfinansowanie z budżetu miasta zabiegów sterylizacji częstochowskich zwierząt – psów i kotów posiadających właścicieli (opiekunów) zamieszkujących W DZIELNICY OSTATNI GROSZ. Częstochowa tak jak i większość miast w Polsce boryka się z problemem bezdomności zwierząt. Powodem takiej sytuacji jest nagminne ich rozmnażanie . Niechciane szczenięta i kocięta które nie znajdują domów są porzucane lub oddawane do schronisk Niektóre z nich pozbawiane są życia w niehumanitarny sposób w zaciszu domowych komórek. Jedynym skutecznym sposobem ograniczenia nadpopulacji zwierząt jest ich sterylizacja i kastracja - najbardziej skuteczna i humanitarna metoda ograniczenia populacji. Akcja sterylizacji i kastracji będzie prowadzona w wybranych gabinetach weterynaryjnych ( wskazane, aby były to gabinety rekomendowane i współpracujące z organizacjami pro zwierzęcymi). Osoby chcące poddać swoje zwierzę sterylizacji/ kastracji będą mogły wybrać z zaproponowanej przez Urząd Miasta Częstochowy listy gabinet weterynaryjny samodzielnie. Po okazaniu dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających własność zwierzęcia wszelkich formalności dokonają w gabinecie weterynaryjnym. Procedury powinny być uproszczone i przyjazne dla mieszkańców Częstochowy. Maja zachęcać a nie działać odstraszająco. Gabinety weterynaryjne będą prowadziły dokumentację prowadzonych zabiegów.) Akcję sterylizacji poprzedzać będzie akcja informująca (broszurowa , ulotkowa, plakatowa, bilbordową ) mająca na celu uświadomienie mieszkańcom czym jest sterylizacja, jakie niesie korzyści, i obalająca mit nt. zabiegu narosłe od wielu lat . Akcja informacyjna ma na celu poinformowanie mieszkańców miasta o możliwości darmowego wykonania zabiegu. Efekty realizacji projektu to: 1. Znacząca poprawa dobrostanu zwierząt bezdomnych przebywających w schroniskach poprzez radykalne ich zmniejszenie . Zmniejszy się napływ psów i kotów bezdomnych do schroniska i pod opiekę stowarzyszeń i fundacji Akcja ma na celu likwidację problemu bezdomności zwierząt 2. Zwiększenie szans adopcyjnych zwierząt przebywających w schronisku oraz pod opieką stowarzyszeń i fundacji 3. `Zmniejszenie nakładów z budżetu miasta na schronisko dla bezdomnych zwierząt, 4. Edukacja społeczna całej społeczności miasta nt. zapobiegania bezdomności Poprawa wizerunku miasta Częstochowy jako włodarzy na tle innych miast za pionierskie, radykalne i humanitarne rozwiązanie problemu nadpopulacji bezdomnych zwierząt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Koszt darmowej sterylizacji i kastracji psów i kotów + promocja6 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł

Zadanie pn. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli realizowane będzie w wybranych zakładach leczniczych dla zwierząt, do których każdorazowo będzie kierował Urząd Miasta.
Realizacja zadania ma na celu ograniczenie populacji bezdomnych i niechcianych zwierząt, w związku z powyższym jest ona w pełni uzasadniona.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Ostatni Grosz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.