Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 821

821. DZIELNICOWE KLUBY MIESZKAŃCA


Lokalizacja

Dzielnice: Błeszno, Mirów-Zawodzie Dąbie, Ostatni Grosz, Podjasnogórska-Trzech Wieszczy, Północ, Raków, Stare Miasto, Stradom, Śródmieście, Wrzosowiak.

Skrócony opis

Utworzenie 10 Dzielnicowych Klubów Mieszkańca, w dzielnicach: Błeszno, Mirów-Zawodzie Dąbie, Ostatni Grosz, Podjasnogórska-Trzech Wieszczy, Północ, Raków, Stare Miasto, Stradom, Śródmieście, Wrzosowiak.

Opis zadania

Utworzenie 10 Dzielnicowych Klubów Mieszkańca, w dzielnicach: Błeszno, Mirów-Zawodzie Dąbie, Ostatni Grosz, Podjasnogórska-Trzech Wieszczy, Północ, Raków, Stare Miasto, Stradom, Śródmieście, Wrzosowiak.
Kluby Mieszkańca, będą miały za zadanie aktywizować społecznie Mieszkanki i Mieszkańców w/w dzielnic. Kluby będą ogólnodostępnymi miejscami rekreacji, wsparcia i animacji społecznej. Misją Klubów będzie wspieranie Mieszkanek i Mieszkańców w zakresie organizowania społeczności lokalnej poprzez pobudzanie aktywności, budowanie sieci wsparcia w oparciu o zasoby dzielnicy oraz rozwój wspólnot lokalnych i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Odbywać się to będzie przy pełnym zaangażowaniu funkcjonujących już partnerstw i aktywnych wspólnot lokalnych.
Cel główny:  Zwiększenie aktywności Mieszkanek i Mieszkańców Miasta Częstochowy.
Cele szczegółowe:
1. Stworzenie warunków dla powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
2. Wsparcie postaw obywatelskich oraz umacnianie świadomości społecznej w zakresie poczucia odpowiedzialności za siebie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.
3. Edukacja i promocja działań prospołecznych, w tym wolontariat.
4. Odkrywanie potencjału dzielnicy w ujęciu wieloaspektowym.
5. Aktywna integracja i animowanie Mieszkanek i Mieszkańców
6. Budowa i rozwój partnerstw.

Odbiorcami  oferty będą wszystkie Mieszkanki i Mieszkańcy Częstochowy, bez względu na status społeczny. Podczas realizacji zadania będą organizowane zajęcia tematyczne, dedykowane różnym grupom społecznym, w zależności od ich potrzeb.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zatrudnienie720 000 zł
2Zużycie materiałów, organizacja zajęć i animacji50 000 zł
3Lokale, koszty utrzymania i wyposażenie 234 000 zł
4Organizacja pikników i festynów146 000 zł
Łącznie: 1 150 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Przy dokonaniu weryfikacji merytorycznej wniosku zwrócić należy uwagę na fakt, że koszty zatrudnienia są zbyt wysokie do zaplanowanych w ramach zadania działań animacyjnych dla mieszkanek i mieszkańców.

Ponadto do 31.05.2021 r. w 7 dzielnicach finansowane są w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami” Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnych tj. w dzielnicach Błeszno, Mirów, Ostatni Grosz, Podjasnogórska, Północ, Raków, Śródmieście, które świadczą takie same działania jak Dzielnicowe Kluby Mieszkańca.


Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
DZIELNICOWE KLUBY MIESZKAŃCA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.