Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 821

821. DZIELNICOWE KLUBY MIESZKAŃCA


Lokalizacja

Dzielnice: Błeszno, Mirów-Zawodzie Dąbie, Ostatni Grosz, Podjasnogórska-Trzech Wieszczy, Północ, Raków, Stare Miasto, Stradom, Śródmieście, Wrzosowiak.

Skrócony opis

Utworzenie 10 Dzielnicowych Klubów Mieszkańca, w dzielnicach: Błeszno, Mirów-Zawodzie Dąbie, Ostatni Grosz, Podjasnogórska-Trzech Wieszczy, Północ, Raków, Stare Miasto, Stradom, Śródmieście, Wrzosowiak.

Opis zadania

Utworzenie 10 Dzielnicowych Klubów Mieszkańca, w dzielnicach: Błeszno, Mirów-Zawodzie Dąbie, Ostatni Grosz, Podjasnogórska-Trzech Wieszczy, Północ, Raków, Stare Miasto, Stradom, Śródmieście, Wrzosowiak.
Kluby Mieszkańca, będą miały za zadanie aktywizować społecznie Mieszkanki i Mieszkańców w/w dzielnic. Kluby będą ogólnodostępnymi miejscami rekreacji, wsparcia i animacji społecznej. Misją Klubów będzie wspieranie Mieszkanek i Mieszkańców w zakresie organizowania społeczności lokalnej poprzez pobudzanie aktywności, budowanie sieci wsparcia w oparciu o zasoby dzielnicy oraz rozwój wspólnot lokalnych i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Odbywać się to będzie przy pełnym zaangażowaniu funkcjonujących już partnerstw i aktywnych wspólnot lokalnych.
Cel główny:  Zwiększenie aktywności Mieszkanek i Mieszkańców Miasta Częstochowy.
Cele szczegółowe:
1. Stworzenie warunków dla powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
2. Wsparcie postaw obywatelskich oraz umacnianie świadomości społecznej w zakresie poczucia odpowiedzialności za siebie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.
3. Edukacja i promocja działań prospołecznych, w tym wolontariat.
4. Odkrywanie potencjału dzielnicy w ujęciu wieloaspektowym.
5. Aktywna integracja i animowanie Mieszkanek i Mieszkańców
6. Budowa i rozwój partnerstw.

Odbiorcami  oferty będą wszystkie Mieszkanki i Mieszkańcy Częstochowy, bez względu na status społeczny. Podczas realizacji zadania będą organizowane zajęcia tematyczne, dedykowane różnym grupom społecznym, w zależności od ich potrzeb.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zatrudnienie720 000 zł
2Zużycie materiałów, organizacja zajęć i animacji50 000 zł
3Lokale, koszty utrzymania i wyposażenie 234 000 zł
4Organizacja pikników i festynów146 000 zł
Łącznie: 1 150 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Przy dokonaniu weryfikacji merytorycznej wniosku zwrócić należy uwagę na fakt, że koszty zatrudnienia są zbyt wysokie do zaplanowanych w ramach zadania działań animacyjnych dla mieszkanek i mieszkańców.

Ponadto do 31.05.2021 r. w 7 dzielnicach finansowane są w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami” Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnych tj. w dzielnicach Błeszno, Mirów, Ostatni Grosz, Podjasnogórska, Północ, Raków, Śródmieście, które świadczą takie same działania jak Dzielnicowe Kluby Mieszkańca.