Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 837

837. Przyjazna pracownia środowiskowa


Lokalizacja

ZS im. gen. Władysława Andersa,         ul. Targowa 29

Skrócony opis

Stworzenie przyjaznej pracowni środowiskowej w  ZS im. gen. W. Andersa na potrzeby uczniów i młodzieży niedowidzącej oraz z innymi niepełnosprawnościami, która służyłaby tej młodzieży z Częstochowy oraz okolic,   na spotkania twórczej pracy pozalekcyjnej.

Opis zadania

Celem zdobycia środków finansowych stworzenie przyjaznej pracowni środowiskowej w  ZS im. gen. W. Andersa na potrzeby uczniów i młodzieży niedowidzącej oraz z innymi niepełnosprawnościami, która służyłaby tej młodzieży  z Częstochowy oraz okolic,   na spotkania twórczej pracy pozalekcyjnej. Zajęcia będą się odbywały po południu, na których dzieci i młodzież, także dorośli będą mogli   zdobyć wiele umiejętności potrzebnych w trakcie nauki i przyszłej pracy, takich jak:

    obsługa programów udźwiękawiających i powiększających typu screenReader i screenMagnifier,
    praca w systemie Windows i dostosowywanie go do swoich potrzeb,
    korzystanie z programów MSWord i MSExcel,
    redagowanie i drukowanie tekstów brajlowskich,
    skanowanie i rozpoznawanie tekstów drukowanych "zwykłym" drukiem za pomocą programu fineReader,
    korzystanie z poczty elektronicznej,
    wykorzystanie Internetu do wyszukiwania informacji i zdalnego czytania publikacji,
    wyszukiwanie audycji różnojęzycznych w radiu internetowym,
    korzystanie z komunikatorów Skype i innych programów typu VOIP

uczniowie, którzy osiągną większe umiejętności w pracy z komputerem, mogą się nauczyć:

    używania i tworzenia zaawansowanych konfiguracji programów typu screenReader i screenMagnifier,
    podstaw projektowania i obsługi baz danych za pomocą programu MSAccess.
    elementów edytora tekstów matematycznych TeX,
    tworzenia własnych stron WWW i zdalnie dostępnych zasobów internetowych,
    opracowywania własnych prezentacji multimedialnych,
    obsługi programów do obróbki dźwięku,
    współpracy telefonów komórkowych z komputerem,
    tworzenia książek mówionych w systemie Daisy wprost z pliku tekstowego

    Staramy się również rozwijać umiejętności informatyczne dzieci i młodzieży zgodnie z ich zainteresowaniami. Mogą się oni nauczyć podstaw programowania w językach takich jak Java czy Delphi lub Python

Uczestnictwo dzieci i młodzieży w ciekawych projektach

Pełnosprawni uczniowie technikum nr 4 i niepełnosprawna młodzież  może  uczestniczyć w ciekawych projektach, służących niewidomym i słabowidzącym z takich tematów, jak na przykład:

    komputerowe wspomaganie orientacji przestrzennej niewidomych,
    rozpoznawanie kolorów za pomocą mówiących telefonów komórkowych,
    rozpoznawanie napisów przy użyciu aparatu fotograficznego wbudowanego w mówiący telefon komórkowy,
    oprogramowywanie monitorów dotykowych dla potrzeb osób słabowidzących.
    Ponadto pracownia ta jako - środwiskowa- służyłaby takim osobom do kreatywnej pracy artystycznej poprzez organizowane warsztatów graficzno-cyfrowo-malarsko-muzycznych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zestawy komputerowe 10x220022 000 zł
2Drukarka brajlowska tekstowa x 115 000 zł
3Oprogramowanie do przygotowania druku brajlowskiego EULER 10 x 100010 000 zł
4Klawiatura specjalistyczna 10x5005 000 zł
5Stacjonarny powiększalnik z funkcją OCR i mową syntetyczną15 000 zł
6Program powiększająco - udźwiękawiający 5 000 zł
7Notatnik brajlowski 2x40008 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

8 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Przyjazna pracownia środowiskowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.