Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 871

871. Zakup trzech urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla zespołów podstawowych SPR w Częstochowie stacjonujących przy ulicji Kilińskiego


Lokalizacja

Częstochowa, ul. Jana Kilińskiego 10

Skrócony opis

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej "Lucas 3" jest wielkim wsparciem dla ratowników prowadzących resuscytację krążeniowo-oddechową u pacjenta w nagłym zatrzymaniu krążenia. Urządzenie to mechanicznie uciska klatkę piersiową pacjenta zastępując jednego z ratowników który w tym czasie może prowadzić inne ważne czynności przy pacjencie, jest więc dodatkową "parą rąk" przy reanimacji.

Opis zadania

W zadaniu proponujemy zakup trzech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej "Lucas 3" dla trzech podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego stacjonujących w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie przy ulicy Kilińskiego 10.

Zespoły podstawowe tworzą dwaj ratownicy medyczni. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia jeden z ratowników cały czas uciska klatkę piersiową pacjenta przez co jest całkowicie wyłączonych z innych czynności medycznych które są równie niezbędne dla przeżycia pacjenta. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą urządzenia do mechanicznego uciskania klatki piersiowej - jednym z najlepszych tego typu urządzeń jest właśnie Lucas 3. W przypadku NZK Lucas staje się dodatkowym ratownikiem który prowadzi mechaniczną kompresję klatki piersiowej zgodnie z wytycznymi ERC. Dodatkowym plusem Lucasa jest fakt, że nie meczy się przez co jego uciski są na stałym wysokim poziomie. Lucas daje większą możliwość działania dla pozostałych członków zespołu którzy dzięki wsparciu Lucasa tak na prawdę mają dodatkową "parę rąk" do ratowania pacjenta.

Zakup wspomnianych urządzeń z pewnością podniesie jakość pomocy niesionej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup trzech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - Lucas 3185 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

koszt utrzymania w kolejnych 5 latach wynosi 7500 zł a więc nie przekracza 30% wartości zadania.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup trzech urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla zespołów podstawowych SPR w Częstochowie stacjonujących przy ulicji Kilińskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.