Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 878

878. Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Częstochowie


Lokalizacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
ul.Przestrzenna 68/70
42-280 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt ma za zadanie zintegrować mieszkańców dzielnicy na płaszczyźnie kultury i sztuki. Wykorzystując ogólnodostępną przestrzeń w której mogą przebywać również osoby niepełnosprawne.Powstanie punkt aktywizacji artystycznej.Sprzęt w jaki zostanie wyposażony punkt pozwoli na tworzenie oraz wystawianie sztuk teatralnych. Pozwoli to na walkę z wykluczeniem społecznym poprzez kulturę i sztukę.

Opis zadania

Projekt ma za zadanie zintegrować mieszkańców dzielnicy na płaszczyźnie kultury i sztuki. Wykorzystując ogólnodostępną przestrzeń w której mogą przebywać również osoby niepełnosprawne.Powstanie punkt aktywizacji artystycznej.Sprzęt w jaki zostanie wyposażony punkt pozwoli na tworzenie oraz wystawianie sztuk teatralnych. Pozwoli to na walkę z wykluczeniem społecznym poprzez kulturę i sztukę.

Projekt spełnia wszystkie zasady ogólnodostępności. Pozwoli ,aby Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Częstochowie stał się centralnym punktem działań obywatelskich w dzielnicy. Sztuka i kultura pozwala na walkę z odrzuceniem społecznym. Poprzez dzieła teatralne osoby mające problem z komunikacją i integracją społeczną mogą wykazać się w oryginalny ekspresywny sposób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 55 Pro2 z OPS oraz windows 1 szt9 896,12 zł
2Statyw na monitory interaktywne8 796,56 zł
3Oprogramowanie profesjonalne do tworzenia obrazu i dźwięku6 800,85 zł
4Nagłośnienie Estradowe Ruchome9 863,42 zł
5Nagłośnienie Estradowe Statyczne9 632,23 zł
6Oświetlenie Estradowe Ruchome8 456,23 zł
7Oświetlenie Estradowe Statyczne9 843,25 zł
8Urzędzenie do efektów specjalnych9 789,99 zł
9Urządzenie miksujące9 863,36 zł
10Komputer do obsługi programów graficznych6 832,99 zł
11Urządzenie drukujące wielofunkcyjne kolor6 230,88 zł
12Urządzenia estradowe podesty9 863,12 zł
13Urządzenia estradowe trawersy9 954,55 zł
14Laptop do obsługi programów muzycznych6 752 zł
Łącznie: 122 575 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2 000 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.