Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 881

881. Aktywny Senior


Lokalizacja

UTW, stowarzyszenia realizujące zadania na rzecz seniorów, teren całego miasta i inne miejsca

Skrócony opis

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby częstochowskich seniorów, daje częstochowskim seniorom możliwość skorzystania z wyjścia na zajęcia komputerowe, językowe, imprezy okolicznościowe, zajęcia sportowe. Podjęte działania mają na celu wyjście osób starszych z izolacji i osamotnienia oraz przywrócić ich do życia w rodzinie i społeczeństwie  a także integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Opis zadania

Celem będzie dostęp do różnorodnych form aktywności osób starszych. Cel będzie realizowany poprzez możliwość aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych i integracyjnych co pozwoli na
wyeliminowanie tzw. złego starzenia się oraz pozwoli zobaczyć grupie odbiorców projektu, że nadal są potrzebni w społeczeństwie. Starzenie się jest naturalnym procesem społecznym o charakterze nieodwracalnym. Proces ten jest konsekwencją długookresowych przemian dwóch składowych ruchu naturalnego ludności – rozrodczość i umieralność. Sytuacja życiowa osób starszych w znacznym stopniu wpływa na proces starzenia się i zależy od otoczenia, a także od postaw seniorów do własnej starości. Przemiany społeczne i ekonomiczne powodują, że traci na
znaczeniu odpowiedzialność rodziny za jej najstarszych członków, co skutkuje rozwojem instytucjonalnych form opieki zaliczanych do systemu pomocy społecznej. Negatywny stereotyp
człowieka starszego jest bardzo krzywdzący. Starsze pokolenie, szczególnie żyjące obecnie, to wyjątkowo doświadczeni przez historię XX wieku i zmiany ustrojowe oraz reformy gospodarcze
mieszkańcy naszego miasta. Obserwując ruch demograficzny, z roku na rok zwiększa się liczba osób starszych, w tym także w Częstochowie. Brak aktywności społecznej osób starszych, które
często są samotne, schorowane, nie umiejące poradzić sobie z dzisiejszą rzeczywistością dnia codziennego, powoduje konieczność tworzenia przez samorząd warunków i możliwości
uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i obywatelskim naszego miasta. Po wnikliwej obserwacji tego środowiska postanowiliśmy podjąć się zadań, które pozwolą na zwiększenie
wymiaru zaangażowania społecznego osób starszych, w tym niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, poprzez włączenie tej grupy w różne formy rekreacji i kultury.
Wiemy, że seniorzy dysponują ogromnym potencjałem wiedzy, doświadczenia zawodowego i życiowego, które mogą spożytkować dla działalności społecznej, wolontariackiej jeżeli uwierzą w
swoje siły. Według danych udostępnionych przez Urząd Miasta Częstochowy z dnia 28.02.2014 r., liczba mieszkańców Częstochowy w wieku 60 lat i więcej wynosiła 60.412 osób, co stanowiło 22% ogółu mieszkańców miasta, w tym w wieku: 1) 60 lat – 4.021, 2) 61 – 65 lat – 18.022, 3) 66 – 70 lat – 11.659, 4) 71 – 75 lat – 8.448, 5) 76 i więcej lat – 18.262. Z badań przeprowadzonych na
potrzeby Częstochowski Programu Działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa- Seniorom” wynika, że najczęstszą formą spędzania wolnego czasu przez naszych seniorów są
spacery, oglądanie telewizji i czytanie książek. Wobec powyższego chcąc zaktywizować tę grupę należy podjąć działania związane z zagospodarowaniem ich wolnego czasu. Niejednokrotnie wybór spędzania wolnego czasu przed telewizją jest podyktowany tym, że seniorzy mają bardzo ciężką sytuację materialną. Z powodu ograniczonych środków finansowych nie mogą korzystać z dóbr kultury czy rekreacji. Wobec powyższego uzasadnionym jest podjęcie szeregu działań mających na celu zaktywizowania seniorów i możliwości skorzystania z nieodpłatnych zajęć. Brak działań miasta na rzecz aktywizacji seniorów prowadzi do całkowitego odosobnienia tej grupy mieszkańców. Diagnoza przeprowadzona wprost wskazuje na potrzebę dalszego rozwoju oddziaływania środowiskowego na seniorów jako grupy mieszkańców podlegających wykluczeniu społecznemu przez brak umiejętności posługiwania się komputerem, a co za tym idzie brakiem możliwości wyszukiwania informacji w sieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wycieczki: kulturalne, krajoznawcze,
2Prowadzenie placówek dla seniorów ( w tym kluby, domy wigor +, itp.)
3Prowadzenie warsztatów, szkoleń i form edukacyjnych aktywizujących seniorów
4Organizacja imprez plemnerowych i kulturalnych dla seniorów
5Stworzenie w przestrzeni miejskiej ogrodów dla seniorów
6Zajęcia rekreacyjne i sportowe
7Nagranie i wyemitowanie zdalnych wykładów dla seniorów
8Łączny planowany koszt wszystkich przewidzianych zajęć1 180 000 zł
Łącznie: 1 180 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Weryfikacja pozytywna

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Aktywny Senior

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.