Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 885

885. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Victa 2021


Lokalizacja

Dzielnica Stare Miasto boisko piłkarskie z nawierzchnią naturalną

Skrócony opis

Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla  dzieci i młodzieży, na boiskach piłkarskich z nawierzchnią naturalną. Projekt skierowany jest dla osób w wieku 15-18 lat, szkolenie prowadzone wg Narodowego Modelu Gry PZPN.

Opis zadania

Sport jest alternatywą dla różnego rodzaju używek, dzieci i młodzież z dzielnicy Stare Miasto jest wysoce narażona na demoralizujące bodźce, w celu ich odciągnięcia należy przeprowadzić szereg sportowych zajęć. Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla  dzieci i młodzieży, na piłkarskich z nawierzchnią naturalną. Podczas zajęć tych prowadzonych przez trenerów piłki nożnej o uprawnieniach co najmniej  UEFA B dopuszcza się asystenta z UEFA C  będą zastosowane  nowoczesne technologie takie jak monitorowanie systemem Polar Team oraz badania czasu reakcji jak również profesjonalny pomiar prędkości trenujących. Zajęcia będą prowadzone dla co najmniej 20 osób chętnych na każdych zajęciach, zajęcia te będą się odbywać cyklicznie co najmniej 2  razy w tygodniu przez rok  2021 z zajęcia mają trwać  1,5 h. Zajęcia będzie prowadził trener plus asystent  oprócz cyklicznych szkoleń w ramach uatrakcyjnienia przeprowadzić należy co najmniej raz w miesiącu konfrontacje sportową z innymi grupami czy klubami sportowymi,rywalizacja pozwoli wyzwolić dodatkowe bodźce i zarazić chęcią dalszą sportu po zakończeniu procesu szkoleniowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup Polar Team7 000 zł
2zakup sprzętu sportowego ( koszulka, spodenki)3 000 zł
3wynagrodzenie dla trenerów 20 000 zł
4przejazd na turnieje, mecze 12 wyjazdów ( autokar, wyżywienie, ubezpieczenie)12 000 zł
5akcja promocyjna (baner, materiały promujące)1 000 zł
Łącznie: 43 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wartość zadania określona przez wnioskodawcę, zweryfikowana przez Wydziałem KPS. Zadanie ma być realizowane na boiskach piłkarskich z nawierzchnią naturalną. Projekt skierowany jest dla osób w wieku 15 – 18 lat. Planowany termin: marzec – listopad 2021.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Victa 2021

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.