Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 894

894. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej Częstochowa- Liszka Dolna


Lokalizacja

Busolowa 119

Skrócony opis

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gasniczego typu GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czestochowa Liszka Dolna. Pojazd ten znacznie poprawi mobilność jednostki a przedewszystkim bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

Opis zadania

Zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gasniczego typu GBA. Samochód ten pomoże pomieścić jednostce sprzęt zdobyty dzięki mieszkańcom miasta oraz dzielnicy w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego. Aktualnie jednostka posiada wóz marki Star 266, ale nie jest on juz w stanie pomieścić więcej sprzętu. Nowy samochód umozliwi szybciej i bezpieczniej dotrzeć ratownikom na miejsce zdarzenia. Jednostka posiada specjalistyczny sprzęt w ktory zostanie wyposażony wyżej wymieniony pojazd jak i odpowiednie stanowisko garażowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup Samochodu Ratowniczo Gaśniczego typu GBA900 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Całościowe koszty utrzymania zadania sa trudne do oszacowania (paliwo oraz nieprzewidziane naprawy po okresie gwarancyjnym, który dla pojazdów pożarniczych rzadko jest dłuższy niż 2-3 lata). Można założyć, iż koszty utrzymania projektu w ciągu 5 kolejnych lat (ubezpieczenia, przeglądy okresowe i badania techniczne) to kwota ok.5 000,00 zł.

Doposażenie jednostki OSP Liszka Dolna w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy jest zasadne. Jednostka użytkuje wyłącznie jeden samochód ratowniczo-gaśniczy – STAR 266, który coraz częściej ulega usterkom i generuje koszty związane z naprawami. Podczas napraw samochodu jednostka nie ma innego auta, którym mogłaby wyjechać do zdarzeń.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup nowego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej Częstochowa- Liszka Dolna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.