Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 908

908. Siłownia na świeżym powietrzu - kalistenika / street workout Parkitka - pokonujemy grawitację przy pomocy własnych mięśni!


Lokalizacja

Ulica Neptunowa, obręb 39, nr działki 25/32 - identyfikator: 246401_1.0039.25/32

Obiekt byłby zlokalizowany na południowej częsci działki, by umożliwić modernizację istniejącego placu zabaw.

Skrócony opis

W ramach zadania wykonany zostanie plac street workout do ćwiczeń kalistenicznych wzdłuż przedłużenia ulicy Obrońców Westerplatte, pozostawiając wystarczająco miejsca na potencjalny plac zabaw bliżej ulicy Neptunowej.
W kolejnych dzielnicach Częstochowy powstały tego typu place, brakuje wciąż takiego miejsca na Parkitce. Taki obiekt pozwoliłby uatrakcyjnić ten teren rekreacyjny.

Opis zadania

Budowa placu do Street Workoutu / Kalisteniki w tym miejscu:
1. Uzupełnia brak tego typu miejsca treningowego w dzielnicy - powstaje coraz więcej budynków mieszkalnych wzdłuż ulicy Małopolskiej, budują się również bloki przy ulicy Okulickiego, Poleskiej, Małopolskiej, pozwoliłoby to uatrakcyjnić ofertę - aktualnie głównie spacerową - o trening siłowy.
2. Nie jest kosztowna i później nie generuje żadnych kosztów utrzymania, sam w sobie plac jest odporny na akty wandalizmu, jak i warunki atmosferyczne.
3. Minimalizuje ryzyko kontuzji, co tak częste jest przy treningu z obciążeniami.
4. Zgra się urbanistycznie z nową siłownią do treningu z obciążeniami oraz pozostawi wystarczające miejsce na plac zabaw bliżej ulicy Neptunowej.
5. Osiedle oraz dzielnica nie posiada niedaleko żadnej siłowni, a wiadomo, że trening na świeżym powietrzu jest najlepszy.
6. Uzupełni białą plamę na mapie tego typu obiektów w Częstochowie (aktualnie istnieją takie place na Północy, Zawodziu, Śródmieściu, Trzech Wieszczy, Rakowie oraz Gnaszynie - co tylko pokazuje jak popularną formą aktywności jest kalistenika).

Kalistenika nazywana też Street Workout to po prostu trening z wykorzystaniem masy własnego ciała i walce przeciwko grawitacji - są to ćwiczenia typu podciągnięcia, pompki, dipy, stanie na rękach, wznosy, wejścia siłowe, wagi gimnastyczne i tym podobne.
Pozwala zbudować silne, zdrowe, sprawne ciało, bez kosztów karnetu na siłownię, kupowania specjalistycznych przyrządów oraz jest dostępna dla każdego na każdym poziomie zaawansowania.
Trening tego typu jest również wykorzystywany w rehabilitacji wielu schorzeń, niwelowaniu wad postawy ze względu na większe bezpieczeństwo niż trening z ciężarami. Trening tego typu staje się coraz popularniejszy w Polsce, na zachodzie (Francja, Hiszpania, USA, Brazylia czy wschodzie (Ukraina, Rosja). Od kilku lat place do tego typu treningów zaczęły powstawać w Polsce (pierwszy taki plac w Polsce powstał w Lublińcu k. Częstochowy).

Treningi mogą wykonywać zarówno osoby początkujące, jak i zaawansowane.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Komplet urządzeń31 734 zł
2Montaż i transport8 487 zł
3Tablica z regulaminem984 zł
4Kosz na śmieci599 zł
5Nawierzchnia żwirowa8 487 zł
Łącznie: 50 291 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2400

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Siłownia na świeżym powietrzu - kalistenika / street workout Parkitka - pokonujemy grawitację przy pomocy własnych mięśni!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.