Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 915

915. Ogród Sportowo - Kulturalny przy ulicy Piastowskiej


Lokalizacja

ulica Piastowska/Nr działki 31

Skrócony opis

Zadanie dotyczy zagospodarowania pasa zieleni sąsiadującego z przystankiem autobusowym przy ulicy Piastowskiej zlokalizowanym przy zjeździe z wiaduktu (Al. Bohaterów Monte Casino). Ogród Sportowo - Kulturalny stanowi część kulturalną (2 ławki z oparciem, 2 stoły, kosz na śmieci, oświetlenie) oraz sportową (urządzenia rekreacji ruchowej). Dodatkowym elementem są rośliny i krzewy.

Opis zadania

Tereny rekreacyjne oraz zielone występujące w przestrzeni miejskiej są najczęściej ogólnodostępne i spełniają funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne, zdrowotne i estetyczne.
Ogród Sportowo - Kulturalny zlokalizowany obok przystanku autobusowego przy ulicy Piastowskiej przy zjeździe z wiaduktu Alei Bohaterów Monte Casino stanowi odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców zarówno dzielnicy Stradom, jak i mieszkańców sąsiednich dzielnic.
    W chwili obecnej jedynym miejscem rekreacji jest sąsiadujący z planowanym zadaniem plac zabaw. Ogród Sportowo - Kulturalny będzie stanowił urozmaicenie głównie z uwagi na swoje walory estetyczne zapewnione poprzez nasadzenia krzewami oraz roślinami w części kulturalnej. Ponadto w części kulturalnej możliwe będzie spędzenie wolnego czasu oraz bezpieczne oczekiwanie na środki komunikacji miejskiej, co będzie możliwe poprzez zapewnienie odpowiedniego oświetlenia.
   Zlokalizowana w tym miejscu zieleń stanowić będzie wielofunkcyjną przestrzeń nie tylko dla aktywności kulturalnej, lecz także dla aktywności fizycznej, gdzie mieszkańcy mogą realizować swoje treningi.Sprzyja to zdrowiu fizycznemu i psychicznemu mieszkańców. Ogród będzie stanowił doskonałą alternatywę dla różnych form aktywności zarówno seniorów, jak i osób niepełnosprawnych.
   Jest to projekt o charakterze społecznym przyczyniający się do: wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców i co najważniejsze, do integracji mieszkańców dzielnicy w sposób aktywny, bowiem zarówno część kulturalna, jak i sportowa umożliwia organizowanie spotkań sąsiedzkich i spędzenie wolnego czasu w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz spokój okolicznych domostw.
Niewątpliwie budowa Ogrodu Sportowo - Kulturalnego wpłynie pozytywnie na wizerunek dzielnicy Stradom.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

3000 zł

Przy realizacji zadania będą ograniczenia (zachowanie odpowiednich odległości) z uwagi na przebiegającą w pobliżu linię wysokiego napięcia 110kV oraz sąsiedztwo dróg o dużym natężeniu ruchu. Wskazane nasadzenia zieleni izolującej od strony jezdni.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ogród Sportowo - Kulturalny przy ulicy Piastowskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.