Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 936

936. I Charytatywny Bieg Inżyniera/Inżynierki 2021


Lokalizacja

Park Lisiniec

Skrócony opis

Organizacja I Charytatywnego Biegu Inżyniera/Inżynierki w ramach obchodów Juwenaliów 2021 na dystansie 3, 6 i 9 km dla 200 uczestników wiąże się z popularyzacją aktywności ruchowej lokalnej społeczności akademickiej oraz upowszechnianiem zdrowego stylu życia wśród mieszkańców zarówno Częstochowy, jak i okolic w ramach planowanej integracji ze środowiskiem biegaczy w Polsce.

Opis zadania

Organizacja I Charytatywnego Biegu Inżyniera/Inżynierki w ramach obchodów Juwenaliów 2019 na dystansie 3, 6 i 9 km dla 200 uczestników wiąże się z popularyzacją aktywności ruchowej lokalnej społeczności akademickiej oraz upowszechnianiem zdrowego stylu życia wśród mieszkańców zarówno Częstochowy, jak i okolic w ramach planowanej integracji ze środowiskiem biegaczy w Polsce. Planowana impreza biegowa (zawody) pozwoli również na aktywną promocję rewitalizowanego częstochowskiego Parku Lisiniec, który ma służyć zarówno mieszkańcom miasta Częstochowy, jak i turystom. Celem nadrzędnym imprezy będzie zbiórka pieniędzy na cele charytatywne związane z pomocą dla studentów niepełnosprawnych studiujących na Politechnice Częstochowskiej.

Uzasadnienie organizacji imprezy biegowej:

Jedną z najprostszych form czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej popularnej w Polsce jest bieganie, które łączy się nierozerwalnie z ideą upowszechniania zdrowego stylu życia oraz aktywizacją lokalnych społeczności. Organizacja imprez biegowych przyczynia się ponadto nie tylko do integracji różnych środowisk (tutaj zarówno środowiska akademickiego, mieszkańców miasta Częstochowy oraz biegaczy – amatorów z sąsiednich miast), lecz także do promocji miejsca, w którym organizowany jest bieg. Niezwykle ważnym elementem imprezy biegowej (zawodów), integrującym uczestników oraz publiczność, jest idea, która przyświeca organizacji imprezy, bowiem łączy się ona nie tylko z promocją uczelni, miasta Częstochowy, lecz przede wszystkim zbiórką pieniędzy na cele charytatywne związane ze wsparciem niepełnosprawnych studentów Politechniki Częstochowskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przyjmowanie wpisowego oraz przygotowanie regulaminu imprezy biegowej3 500 zł
2Pomiar czasu dla 149 uczestników biegu3 000 zł
3Techniczne zabezpieczenie terenu biegu 3 000 zł
4Organizacja i praca pracowników biura zawodów na miejscu imprezy2 000 zł
5Zakup medali i kubków pamiątkowych dla uczestników biegu5 000 zł
6Zakup 18 statuetek dla zwycięzców 1,2 i 3 miejsca w kategorii kobiety/mężczyźni (Najszybsza inżynierka/Najszybszy inżynier) na dystansach: 3, 6 i 9 km1 200 zł
7Zakup napojów dla uczestników biegu500 zł
8Zakup koszulek z nadrukiem dla 149 uczestników biegu4 000 zł
Łącznie: 22 200 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania określona przez wnioskodawcę, zweryfikowana przez Wydział KPS. Opinia MOSiR: możliwość przeprowadzenia zawodów na obiekcie Parku Wypoczynkowego Lisiniec po wcześniejszych uzgodnieniach z kierownikiem obiektu.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
I Charytatywny Bieg Inżyniera/Inżynierki 2021

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.