Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 940

940. Bezpieczny Strażak Bezpieczna Dzielnica w Kawodrzy Górnej


Lokalizacja

Konwaliowa 129

Skrócony opis

Wymiana starego umundurowania oraz sprzętu który poprawi bezpieczeństwo strażaków a sprzęt podniesie bezpieczeństwo mieszkańców

Opis zadania

Zakupione nowe umundurowanie zapewni strażakom bezpieczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych a wymiana sprzętu poprawi sprawność w czasie działań ratowniczo-gaśniczych, stary i zużyty sprzęt nie daje pełnej ochrony osobistej strażakom
Wentylatory elektryczny oddymiające FANERGY E16 z dyszą gaśniczą 1szt.
Kamera termowizyjna SEEK THERMAL ShieldPRO 1szt.
Hełm strażacki Rosenbauer Heros Titan o kolorze jaskrawy żółty plus naklejki odblaskowe czerwone, okulary przyciemniane, latarka led 6szt.
Ubranie Rosenbauer Fire Max SF 2-częściowe zgodne z OPZ 15szt.
Tłumica metalowa ze stylem teleskopowym 8szt.
PRZEDŁUŻACZ BĘBEN PROFESSIONAL 50m 3x2,5mm 1szt.
Rękawice do ratownictwa technicznego CESTUS DEEP III PRO 5szt.
Rękawice techniczne RESCUE II 5szt.
Rękawice pożarnicze Seiz Fire Fighter Premium Basic 5szt.
Toporek BIEL TOOL 2szt.
Buty strażackie HAIX Fire EAGLE 5szt.
Smok do pompy szlamowej SPS-75-45 1szt.
SZAFKA SERWISOWA Yato Z 211 NARZĘDZIAMI 1szt.
Klucz udarowy, Yato 1/2'', min.1300 Nm 1szt.
Sygnalizator bezruchu 2szt.
Latarka kątowa NIGHTSTICK INTRANT XPR-5568 z ładowarką 2szt.
Ładowalna latarka strażacka z obrotową głowicą, 1200 lm, VULCAN 180 2szt.
Szpadel Fiskars 1szt.
Widły Fiskars 1szt.
Łopata Fiskars  1szt.
Młot do hooligana 91cm 2szt.
Flary ostrzegawcze pomarańczowe - zestaw 1szt.
Mundur wyjściowy OSP gabardyna 5szt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wentylatory elektryczny oddymiające FANERGY E16 z dyszą gaśniczą 1szt. , Kamera termowizyjna SEEK THERMAL ShieldPRO 1szt. , Hełm strażacki Rosenbauer Heros Titan o kolorze jaskrawy żółty plus naklejki odblaskowe czerwone, okulary przyciemniane, latarka led 6szt. ,Ubranie Rosenbauer Fire Max SF 2-częściowe zgodne z OPZ 15szt. , Tłumica metalowa ze stylem teleskopowym 8szt. , PRZEDŁUŻACZ BĘBEN PROFESSIONAL 50m 3x2,5mm 1szt. , Rękawice do ratownictwa technicznego CESTUS DEEP III PRO 5szt. , Rękawice techniczne RESCUE II 5szt. , Rękawice pożarnicze Seiz Fire Fighter Premium Basic 5szt. , Toporek BIEL TOOL 2szt. , Buty strażackie HAIX Fire EAGLE 5szt. ,Smok do pompy szlamowej SPS-75-45 1szt. , SZAFKA SERWISOWA Yato Z 211 NARZĘDZIAMI 1szt. , Klucz udarowy, Yato 1/2'', min.1300 Nm 1szt. ,Sygnalizator bezruchu 2szt. , Latarka kątowa NIGHTSTICK INTRANT XPR-5568 z ładowarką 2szt. , Ładowalna latarka strażacka z obrotową głowicą, 1200 lm, VULCAN 180 2szt. , Szpadel Fiskars 1szt. , Widły Fiskars 1szt. , Łopata Fiskars 1szt. , Młot do hooligana 91cm 2szt. , Flary ostrzegawcze pomarańczowe - zestaw 1szt. , Mundur wyjściowy OSP gabardyna 5szt. 102 394 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł

Nowe umundurowanie specjalne oraz wyposażenie indywidualne znacząco poprawi bezpieczeństwo strażaków - ratowników biorących udział w działaniach.
Zakup mundurów galowych wpłynie pozytywnie na wizerunek i prezencję jednostki podczas uroczystości, w których biorą udział druhowie OSP Kawodrza Górna.
Zakupiony sprzęt strażacki będzie wykorzystywany przez strażaków ochotników podczas działań ratowniczo gaśniczych, co w znacznym stopniu podniesie ich sprawność i skuteczność.
Wykaz asortymentu stanowi wskazówkę dotyczącą potrzebnego jednostce sprzętu i wyposażenia.
Wybór marki wyposażenia i jego zakup dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Bezpieczny Strażak Bezpieczna Dzielnica w Kawodrzy Górnej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.