Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 943

943. Bezpieczna szkoła, bezpieczna dzielnica – montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych sposobem na redukcje zagrożenia epidemiologiczne


Lokalizacja

ul. Rozdolna 5 Dz Nr Ewid.2/8 Obr 200

Skrócony opis

Przedmiotem zadania  jest zakup modułów szafkowych dla uczniów, rodziców i seniorów korzystających z pomieszczeń szkolnych w ramach zajęć otwartych na terenie placówki tj. spotkania, szkolenia, warsztaty i zajęcia sportowo – rekreacyjne organizowane przez DOSL Mirów, Stowarzyszenie  PODAJ DALEJ, KS Jurajskie Wilki, 29 GZ Mirowskie Chochliki i redukcje zagrożenia epidemiologicznego w dzielnicy.

Opis zadania

Przedmiotem zadania  jest zakup i dostawa  oraz montaż skrytkowo – ubraniowych modułów szafkowych dla uczniów, rodziców i seniorów korzystających z pomieszczeń szkolnych w ramach zajęć oferowanych na terenie placówki takich jak: spotkania, szkolenia, warsztaty i zajęcia sportowo – rekreacyjne organizowane przez Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej  Mirów i Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym PODAJ DALEJ, mecze, zawody oraz cykliczne treningi dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w Klubie Sportowym Jurajskie Wilki, zuchów z 29 Gromady Zuchowej Mirowskie Chochliki oraz gromad zuchowych z Hufca ZHP Częstochowa, dzieci i młodzież z Koła Krajoznawczo -Turystycznego „Wędrowniczek”  i innych szkolnych klubów PPTK, spotkań społeczności lokalnej Rady Dzielnicy Mirów.
Wnioskowane zadanie pozwoli na przyporządkowanie i oznaczenie miejsca pozostawiania przez każdego użytkownika jego osobistych przyborów i rzeczy oraz zabezpieczenia odzieży i obuwia. Zamykane szafki gwarantują prywatność, uczą odpowiedzialności i zabezpieczają przed ewentualną kradzieżą. Wpłyną na poprawię estetyki szatni, korytarzy i udrożnią ciąg komunikacyjny. Ułatwią dezynfekcję przestrzeni wspólnych  tych pomieszczeń. Zadanie  zakłada wyłączenie 10 % - 15 % szafek z użytku społeczności szkoły i przeznaczenie ich wyłącznie dla osób z zewnątrz. Realizacja zadania wpłynie w istotny sposób na redukcje zagrożenia epidemiologicznego . Wpisze się również w program profilaktyki zdrowotnej, zapobiegając częściowo schorzeniom i chorobom kręgosłupa wieku dorosłego. Dzieciom rodzicom i seniorom zapewni komfort , bezpieczeństwo i higienę podczas zajęć i  poprawi zasady  bezpieczeństwa  i poziom sanitarno – epidemiologiczny osób  korzystających z pomieszczeń szkolnych.
Szafki wyposażone i wykonane z następujących materiałów:
1.wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 mm,
2.malowana metodą proszkową: korpus szary, fronty: niebieskie, żółte, zielone, czerwone,
3.drzwi: wyposażone w dodatkowe wzmocnienia uniemożliwiające wyłamanie oraz wyposażone w otwory wentylacyjne i wizytownik
4.zamykane unikalnym zamkiem z kodem szyfrowym, Master Key - klucz dyrektorski, uniwersalny, umożliwiający otwarcie każdej szafki
5.wewnątrz szafki w zależności od rodzaju wyposażone w: półkę  do przechowywania, drążek, haczyki na ubrania
Szafki spełniają wymagania norm i obowiązujących przepisów przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
117 modułów szafek 12-skrytkowych25 500 zł
249 modułów szafek 6-skrytkowych73 500 zł
Łącznie: 99 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1 000 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Bezpieczna szkoła, bezpieczna dzielnica – montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych sposobem na redukcje zagrożenia epidemiologiczne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.