Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 955

955. Wykonanie progu zwalniających na ulicy Kopalnianej


Lokalizacja

Ulica Kopalniana

Skrócony opis

Wykonanie progu zwalniającego na całej szerokości ulicy Kopalnianej na wysokości wjazdu na stadion drużyny Płomień Częstochowa.

Opis zadania

Wykonanie progu zwalniającego na całej szerokości ulicy Kopalnianej na wysokości wjazdu na stadion drużyny Płomień Częstochowa.
Odcinek ulicy Kopalnianej od ulicy Lakowej do ulicy Leśnej jest odcinkiem prostym, bez zakrętów co powoduje, że kierowcy pokonują tą trasę notorycznie przekraczając dozwoloną prędkość . Na ulicy Kopalnianej dodatkowo nie ma chodnika, ani żadnej części drogi wydzielonej dla pieszych. Generuje to olbrzymie zagrożenie dla osób poruszających się po tej drodze. Niejednokrotnie w ostatnich latach dochodziło do wielu tragicznych wypadków z udziałem pieszych. Osób korzystających z tej drogi jest bardzo wiele (w tym znaczna część dzieci i młodzieży). Wzdłuż ulicy Kopalnianej poruszają się osoby z ulicy Lakowej, i bloków przy ulicy Kopalnianej (m.in.dzieci idące do szkoły), z ulic prostopadłych do niej, wychodzący z ogrodów działkowych, ze stadionu Płomienia Częstochowa (dzieci z kilku trenujących tam grup), z przychodni lekarskiej i wielu innych.
Wykonanie w/w progów zwalniających przyczyni się zapewne do poprawy bezpieczeństwa pieszych korzystających z tej ruchliwej drogi oraz może przyczynić się w przyszłości do zminimalizowania lub uniknięcia tragedii, która mogłaby się wydarzyć na wspomnianej drodze.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

160

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek.
UWAGA!!!
Wykonanie wyspowego progu zwalniającego jest możliwe z zachowaniem odległości min. 25m od konstrukcji nośnych budynków tj. pomiędzy posesja o numerze 4 a 15

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Wykonanie progu zwalniających na ulicy Kopalnianej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.