Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 970

970. CzNBA All Star Game 2021- Mecz gwiazd koszykówki ligi CzNBA


Lokalizacja

1. Hala Polonia, ul. Dekabrystów 43 bądź inny miejski obiekt.

Skrócony opis

W roku 2019 został zrealizowany mecz gwiazd koszykówki ligi CzNBA, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, pasjonatów koszykówki.
Chcemy na stałe wpisać, w kalendarz miejskich imprez to wydarzenie, gdyż przyciąga wielu kibiców, a zawodnikom stwarza okazję do przeżycia wielkich emocji, głównie dla tych najmłodszych.

Opis zadania

W okresie maja-czerwca chcielibyśmy rozegrać mecz gwiazd koszykówki ligi CzNBA. Wydarzenie miałoby miejsce na Hali Polonia, bądź w innym miejskim obiekcie.
Uczestnikami meczu będą najlepsi zawodnicy dwóch lig, którzy uzyskali najwyższą ilość głosów. Event poprowadzi spiker, z profesjonalną oprawą muzyczną. W trakcie wydarzenia będą liczne konkursy, gry i zabawy, z nagrodami łącznie. Chciałbym umożliwić także dodatkowe atrakcje, w postaci występów tanecznych, animacje dla dzieci. Główna idea, która nam przyświeca, to współzawodnictwo i sportowa rywalizacja, w oparciu o najwyższe standardy fair play. Chcemy propagować koszykówkę, zachęcić dzieci i rodziców do aktywnego trybu życia, a przede wszystkim kształcić i edukować poprzez sport.
Impreza będzie cieszyć się dużym poparciem i zainteresowaniem wielu mieszkańców naszego miasta i regionu.
Chciałbym, by na stałe znalazła się na mapie miejskich wydarzeń sportowych, gdyż koszykówka obok piłki nożnej i siatkówki jest najpopularniejszą dyscypliną.
Obecnie, w naszej lidze występuje 16 zespołów, zrzeszamy ponad 200 zawodników, w tym wiele dzieci i młodzieży, którzy grają, w 2 ligach.
Mecz gwiazd jest formą wyróżnienia i gratyfikacji dla najlepszych zawodników za ich postawę, zaangażowanie przez cały sezon.
Meczom towarzyszą pozytywne emocje i przyjacielskie relacje, co wzmacnia naszą koszykarską wspólnotę i środowisko.
Pomagajmy sobie wspólnie- czyńmy dobro!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Sędziowie800 zł
2Puchary, statuetki, dyplomy1 000 zł
3Dodatkowe atrakcje, spiker, woda1 000 zł
4Dedykowane koszulki meczowe(pamiątkowe) 48 kompletów3 000 zł
Łącznie: 5 800 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę, powiększona o koszt udostępnienia obiektu i ew. inne koszty organizacyjne, promocyjne: sędziowie 800 zł; puchary, statuetki, dyplomy 1 000 zł; dodatkowe atrakcje, spiker, woda 1 000 zł; dedykowane koszulki meczowe (pamiątkowe) 48 kompletów 3 000 zł, wynajęcie obiektu i inne koszty 1 000 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
CzNBA All Star Game 2021- Mecz gwiazd koszykówki ligi CzNBA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.