Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1

1. Miejsca do pracy/wypoczynku na świeżym powietrzu


Lokalizacja

ul. Waszyngtona 7
Pl. Daszyńskiego
al. Najświętszej Maryi Panny 44
ul. Kordeckiego 99

Skrócony opis

Zadanie polega na budowie zadaszonych pergoli ze stolikami i siedzeniami do pracy, wypoczynku lub spotkań towarzyskich w 4 lokalizacjach: przed Urzędem Miasta, na Placu Daszyńskiego, na Placu Biegańskiego i w Parku Lisiniec. W mieście jest dużo ławek, ale brakuje stolików i miejsc zadaszonych, gdzie można popracować, wypełnić dokumenty urzędowe, odpocząć lub spotkać ze znajomymi.

Opis zadania

Celem zadania jest stworzenie w przestrzeni publicznej bezpiecznego i komfortowego miejsca do pracy, wypełnienia dokumentów urzędowych, odpoczynku, czy spotkań ze znajomymi.

Miejsce takie powstanie dzięki budowie zadaszonych pergoli porośniętych roślinami pnącymi wraz z towarzyszącą małą architekturą. Realizacja projektu oprócz funkcji użytkowej stworzy w mieście dodatkową przestrzeń zieloną, a także poprawi estetykę i atrakcyjność miasta.

W każdej z 4 lokalizacji znajdą się: zadaszona pergola, donice z roślinami pnącymi, stoliki z miejscami siedzącymi, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Dodatkowo w lokalizacji w Parku Lisiniec zamontowane zostaną zestawy ławek bujanych (obok pergoli).
Ponadto w lokalizacji w Parku Lisiniec urządzony zostanie cały teren zielony (o pow. ok. 800 m. kw.) w kształcie łezki pomiędzy ścieżkami żwirowymi, zlokalizowany na półwyspie naprzeciwko plaży głównej nad zbiornikiem Adriatyk: postawione zostaną leżaki miejskie (obok pergoli), klomb, posadzone drzewa, krzewy oraz założona zostanie łąka kwietna (o pow. 400 m. kw.) na środku tego terenu zielonego, wykonana zostanie też nawierzchnia z kostki betonowej, na której stanie pergola ze stolikami oraz stojaki dla rowerów.

Konkretne lokalizacje:

1. Plac przed Urzędem Miasta - zachodnia część placu (naprzeciwko stacji CRM). Jest to pusty fragment placu, a lokalizacja obok Urzędu Miasta będzie bardzo przydatna i pomocna dla mieszkańców, którzy chcą uzupełnić dokumenty lub odpocząć wśród zieleni.
2. Plac Daszyńskiego
3. Plac Biegańskiego - północno-wschodnia część placu, pomiędzy istniejącymi ławkami, a drzewami rosnącymi w płycie placu. Jest to pusty fragment placu idealnie pasujący do takiej inwestycji.
4. Park Lisiniec - teren zielony (o pow. ok. 800 m. kw.) w kształcie łezki pomiędzy ścieżkami żwirowymi, zlokalizowany na półwyspie naprzeciwko plaży głównej nad zbiornikiem Adriatyk.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup i montaż pergoli metalowych o wymiarach ok. 4x8 m (4 x 50000 zł, po 1 szt. do każdej lokalizacji)200 000 zł
2Zakup i montaż stołów miejskich wraz z miejscami siedzącymi (8 kpl. x 5000 zł, po 2 kpl. do każdej lokalizacji)40 000 zł
3Zakup i montaż koszów na śmieci (8 x 1500 zł, po 2 szt. do każdej lokalizacji)12 000 zł
4Zakup i montaż stojaków na rowery typu ,,U'' (12 x 900 zł, po 3 szt. do każdej lokalizacji)10 800 zł
5Zakup i montaż donic o dł. 3-4 m (8 x 500 zł, po 2 szt. do każdej lokalizacji)4 000 zł
6Zakup i posadzenie roślin pnących (24 x 50 zł, po 6 sadzonek do każdej lokalizacji)1 200 zł
7Zakup i montaż leżaków miejskich (5 x 3000 zł, tylko do lokalizacji w Parku Lisiniec)15 000 zł
8Zakup i montaż zestawów ławek bujanych (2 kpl. x 5000 zł, tylko do lokalizacji na Pl. Daszyńskiego i w Parku Lisiniec)10 000 zł
9Zakup i posadzenie drzew liściastych (10 x 1000 zł, tylko do lokalizacji w Parku Lisiniec)10 000 zł
10Zakup i posadzenie drzew iglastych (10 x 400 zł, tylko do lokalizacji w Parku Lisiniec)4 000 zł
11Zakup i posadzenie klombu o pow. 10 m kw. (10 x 400 zł, tylko do lokalizacji w Parku Lisiniec)4 000 zł
12Zakup nasion i założenie łąki kwietnej o pow. 400 m kw. (4 x 2000 zł, tylko do lokalizacji w Parku Lisiniec)8 000 zł
13Zakup i posadzenie krzewów liściastych (10 x 50 zł, tylko do lokalizacji w Parku Lisiniec)500 zł
14Budowa nawierzchni z kostki betonowej pod pergolę i stojaki na rowery o pow. 40 m kw. (40 x 240 zł, tylko do lokalizacji w Parku Lisiniec)9 600 zł
Łącznie: 329 100 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

ok. 60 000 zł

Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatury w Częstochowie w zakresie lokalizacji pergoli na placu Biegańskiego i Daszyńskiego oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w przypadku lokalizacji elementu małej architektury w Parku Lisiniec.
Sporządzona karta ustaleń ze zmianami została przesłana do Wnioskodawcy w dniu 19.08. br. i ponownie w dniu 20.08.br. celem jej zatwierdzenia.

Dodatkowo wnioskodawca nie odpowiada na próby kontaktu.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Miejsca do pracy/wypoczynku na świeżym powietrzu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.