Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 4

4. Taras widokowy w Parku Lisiniec


Lokalizacja

ul. Kordeckiego 99

Skrócony opis

Zadanie polega na budowie w Parku Lisiniec tarasu widokowego nad zbiornikiem Adriatyk. Miejsce takie zwiększy atrakcyjność parku jako miejsca rekreacji, odpoczynku i spotkań towarzyskich. Mimo wielu wykonanych inwestycji Park Lisiniec nadal wymaga zadbania, na co zwraca uwagę wielu mieszkańców i turystów. Z naszym udziałem możemy krok po kroku stworzyć pełnoprawny, ładny i zadbany park miejski.

Opis zadania

Przedmiotem zadania jest budowa tarasu widokowego w Parku Lisiniec nad zbiornikiem Adriatyk w miejscu małej, stromej dzikiej plaży na wschodnim wybrzeżu zbiornika (lokalizacja wskazana też na mapie).

Inwestycja składa się z platformy widokowej zlokalizowanej nad brzegiem jeziora o wymiarach 4 x 8 m (dłuższy bok wzdłuż brzegu), schodów (o szerokości 3 m i długości 7 m) łączących platformę z istniejącą ścieżką żwirową, trzech stojaków na rowery typu U zlokalizowanych obok ścieżki, przy wejściu na schody oraz drzewa liściastego i krzewów, które posadzone zostaną pomiędzy platformą a ścieżką w celu dopełnienia zieleni (obecnie goła ziemia). Na platformie umieszczony zostanie duży stół piknikowy z ciągiem ławek dookoła i koszem na śmieci. Schody oraz platforma zostaną wykończone takimi samymi materiałami (balustrady i panele ceramiczne imitujące drewno), jak pomosty wokół plaży głównej, aby obiekty te stanowiły spójną całość.

Proponowany układ: platforma prostokątna połączona ze ścieżką schodami w południowej części platformy; w północnej części platformy zestaw piknikowy; stojaki rowerowe zaraz obok wejścia na schody po północnej ich stronie; w pustym prostokącie pomiędzy platformą, schodami i ścieżką żwirową planowane drzewo oraz krzewy

Budowa takiego obiektu zwiększy znacząco atrakcyjność parku i stworzy dodatkowe miejsce rekreacji, wypoczynku, spotkań towarzyskich lub sesji zdjęciowych na tle zachodniego wybrzeża z główną plażą, coraz bardziej przybliżając ten teren do statusu prawdziwego miejskiego parku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie terenu3 600 zł
2Budowa platformy widokowej z legarów drewnianych oraz imitujących drewno paneli ceramicznych30 000 zł
3Budowa schodów od ścieżki żwirowej do platformy widokowej7 500 zł
4Zakup i montaż poręczy i balustrad5 000 zł
5Zakup i montaż stojaków na rowery typu U (3 szt.)2 700 zł
6Zakup i posadzenie drzewa liściastego1 000 zł
7Zakup i posadzenie krzewów liściastych (4 szt.)200 zł
8Zakup i montaż stołu piknikowego o wymiarach ok. 2 x 2 m wraz z ławkami dookoła i koszem na śmieci6 000 zł
Łącznie: 56 000 zł

Negatywna opinia MOSiR, zarządcy obiektu. Trwa proces rewitalizacji Parku Wypoczynkowego „Lisiniec”, który jest prowadzony i będzie kontynuowany w najbliższej przyszłości w oparciu o określoną koncepcję i dokumentację projektową

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Taras widokowy w Parku Lisiniec

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.