Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 5

5. Bezpieczeństwo i uspokojenie ruchu na ul. Wręczyckiej


Lokalizacja

ul. Wręczycka numery od 117/118 do 43/38

Skrócony opis

Zadanie polega na uspokojeniu ruchu na ul. Wręczyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łęczycką i Ruską do skrzyżowania z ul. Bełchatowską. Poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku zapewni zwężenie pasów ruchu dla samochodów (obecnie mają po 5 m szerokości) poprzez wyznaczenie przy krawędziach jezdni pasów rowerowych w obu kierunkach.

Opis zadania

Na ul. Wręczyckiej z powodu długiego prostego odcinka i bardzo szerokich pasów ruchu (5 m) samochody jeżdżą bardzo szybko powodując ogromne niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu. Konieczna jest poprawa bezpieczeństwa w tym miejscu, szczególnie, że wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi znajduje się szkoła, przedszkole oraz wiele przedsiębiorstw handlowych i usługowych, z których na co dzień korzystają mieszkańcy.

Wydzielenie pasów ruchu dla rowerów nie tylko zmniejszy chęć osiągania dużych prędkości przez kierowców, ale także poprawi bezpieczeństwo pieszych, którzy obecnie muszą dzielić się z rowerzystami niewystarczająco szerokimi chodnikami, a rowerzyści muszą jeździć ,,slalomem'' między pieszymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wydzielenie z jezdni pasów rowerowych w obu kierunkach o szerokości 1,5-2 m (malowanie)5 000 zł
2Zakup i montaż separatorów oddzielających pasy ruchu samochodów od pasów rowerowych35 000 zł
3Wymiana oznakowania na chodnikach i dodatkowe oznakowanie przy jezdni10 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek.
Przedmiotowa ulicą jest drogą kategorii wojewódzkiej klasy G (głównej), gdzie w pasie drogowym drogi kategorii wojewódzkiej ruch rowerowy należy prowadzić według kompleksowych, zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego rozwiązań. W obecnej chwili wyznaczone ciągi pieszo rowerowe zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu. Przedmiotowe rozwiązania mogą być brane pod uwagę podczas przebudowy przedmiotowej ulicy.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Bezpieczeństwo i uspokojenie ruchu na ul. Wręczyckiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.