Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 9

9. Eko-mural – wykonany farbami antysmogowymi mural Mieczysławy Biegańskiej


Lokalizacja

Al. Wolności 81

Skrócony opis

Projekt zakłada wykonanie muralu z wizerunkiem Mieczysławy Biegańskiej – postaci zasłużonej dla Częstochowy. Mural będzie miał także walor ekologiczny, gdyż zostanie wykonany przy użyciu farb o właściwościach pochłaniających smog.

Opis zadania

Mieczysława Biegańska była działaczką społeczną i oświatową, odegrała istotną w historii Częstochowy oraz w historii walki kobiet o równouprawnienie. W grudniu 1918 roku została wybrana do zarządu Narodowej Organizacji Wyborczej Kobiet Polskich. Warto upamiętnić tę postać, w atrakcyjnej formie – muralu na ścianie budynku. Mural będzie miał właściwości proekologiczne, gdyż zostanie wykonany farbami pochłaniającymi szczególnie szkodliwe dla zdrowia tlenki azotu.

Antysmogowe murale pojawiają się coraz częściej na ulicach polskich miast, np. w Poznaniu (https://www.green-news.pl/605-mural-oczyszcza-powietrze-Enea) czy w Zabrzu (https://www.green-news.pl/1574-zabrze-ekomural-tauron-korfanty).

W  tego typu farbach wykorzystywane są materiały oparte na nanocząsteczkach dwutlenku tytanu, które są aktywowane przy pomocy światła, a w interakcji z wilgocią z powietrza wytwarzają w drodze katalizy specjalne jony – rodniki hydroksylowe. Mogą one rozbić toksyczne cząsteczki zawieszone w powietrzu, takie jak tlenki azotu. Technologia oparta na nanocząsteczkach redukuje zanieczyszczenia powietrza o 89 %. Ponadto dzięki temu, że farba odbija ciepło pochodzące z promieniowania słonecznego, zmniejsza również koszty zużycia energii związane z chłodzeniem w czasie gorących dni o ok. 30%.
Mural miałby powstać w lokalizacji Al. Wolności 81.

Wniosek został zweryfikowany negatywnie.
Brak zgody zarządcy.
Elewacja budynku przy Alei Wolności 81 objęta jest gwarancją zawartą w umowie  z  wykonawcą robót do wiosny 2023 roku. Należy zatem podkreślić, że z chwilą wykonania muralu na elewacji przedmiotowego budynku istnieje ryzyko utraty ww.  gwarancji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Eko-mural – wykonany farbami antysmogowymi mural Mieczysławy Biegańskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.